شیرین زۆحاکەن

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  689 مشاهده
شیرین زۆحاکەن شیرین زۆحاکەن
مارانت چون مار دۆش زۆحاکەن
سەودای دەیجووری حۆسنت جەلاکەن
«لا تَخفعربی» نە خەوف مەحشەر بەرپا کەن
نازۆکی ئەبرۆش ئایەی «لافتاعربی»ن
مەرسای قەوس سەیف بۆڵەند هێممەتان
دیدە، دیدەی جەیر نەخۆتەن چەردە
نگا چۆن شاباز شکاران کەردە
شاماران دوو تیپ سپای شەر ئەنگێز
سەر باڵ شەمقاڕ قەزاجوی تۆندخێز
بینی نەقش کێلک ئوستاد قەدیم
پەی زینەت کەردەن سیبێ وە دوونیم
باڵ دەورسیب سیم سادەی خاس
حەی وچان پێوە بیەن ورەقاس
بە شنۆی نەسیم زۆمرەی حەی تاران
هوجووم ماوەرۆ وەپای شاماران
گا، مشیان وەسەر سەرچەشمەی زەمزەم
گا حەڵقە مەدان نە حەواڵی دەم
دەم غۆنچەی نازک ڕەوزەی ڕزوانی
کەیلەن جە لۆلۆی یاقووت کانی
دەندان دوڕدانە نە پەنای یاقووت
گەنجینەن یا دەم، یاقووتەن یاقووت
بۆی نەفەس نەسیم عیسای ڕۆحانی
ئەحیا کەرۆ جێسم سەد ساڵەی فانی
شەفەتەین، شفای دەرد بیماران
مەرهەم پەرێ زام خاتر ز گاران
خاڵێ جاگێرتەن نە حەواڵی دەم
چون هێندوو بەچە نە دەور زەمزەم
ئەو خاڵە باعێس شین بێ شۆمەن
وەسواسەی شەوان پەژارەی ڕۆمەن
هەر ئەو خاڵە بێ، قەیسشخص بەرد وەسەحرا
سەنعانشخصش کێشا وەڕای کلیسا
بۆی ئەو خاڵە بێ وەشیر و یاوا
لاحەیا سینەی خۆسرەو شکاوا
تۆپەی زنج نە تەرح شەمامەی تڵا
تڵای تازە قاڵ خاسەی پەڕ جەلا
پێوە مەدرۆشۆ زنج و سیم و زەر
مەر شەوقێ کۆی نوور جۆقەی شای قەجەر
گەردەن چون گرە، میل جە مۆغاران
سەلەج سەیقەل ساف، سادەی کۆساران
سیما و سینە و باڵ باهووی جەیر و مەم
چون چل چراخان شەوق مدۆ وەهەم
ناف، تەجربەی دەس، حەکاکی قەدیم
قتووی مەعجوونات ئەرەستووی حەکیم
وەلحاسڵ نە فەرق تا کەعبەی ڕەجلەین
عەیب تێدا نیەن و گەردەنم دەین
یاڕەب بە حاجەت شای بوراق سوار
شیرین مەحفووز کەی جە دیدەی بەدکار
هەرکەس جامێ مەی نەودەم بنۆشۆ
خزر ئاسا، بەرگ ئەحیا بپۆشۆ
«ئەحمەدتخلص» تا زێندەن هەر دۆعا گووشەن
مەدهوش شەماڵ عەتر گیسووشەن