تلووع کەر جە نۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  657 مشاهده
تلووع کەر جە نۆ، تلووع کەر جە نۆ
فێدای تەلعەتت، تلووع کەر جە نۆ
هەر کەس وە شێوەی عەشقت پەی بەرۆ
شێتەن جە عەشقت لۆمەو من کەرۆ
بەو شێوەی شیرین کێ بۆ جەلای تۆ
نەدا فام و هۆش مەگەر وەحش کۆ
تای زوڵفت نە پای ئەبروت پەخشان کەرد
ئەسرین، دامانم وە بەدەخشان کەرد
وەبۆی نەسیمش نەشئە بیم وەشاد
ئەسڵەن رووی دووریم نەمانا وەیاد
دەماخم سەروەش چون سەوزەی ساوا
کەیفم سەر وەپای فەڵەک مەساوا
ناگا پیشانی دڵ داش و هەمدا
پەیاپەی ئەسرین ئامام وە چەمدا
ئازیز یە ئەفسوون مەهجووری تۆ بێ
یە موڵکێ نارێ ڕووی دووری تۆ بێ
هەی ڕای حەیاتم توڕڕەی دیدە مەس
های، نە کەردە بوت وەرنەدەی جە دەس