گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 25 ئەنجام
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
ئیش کە ڕووی ئێستە لە هەورازە سەرەولێژی نەکەی
ئیش کە ڕووی ئێستە لە هەورازە سەرەولێژی نەکەی فکری وردیشی ئەوێ، هەر بە دۆعا و نوێ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
بۆ کوشتنی شەیدایان هەر لەحزە موهەییایە
بۆ کوشتنی شەیدایان هەر لەحزە موهەییایە ئەی دڵ حەزەری لێ کە، بێ خەوف و موحابایە و...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
بە قامەت سەروی بوستانە بە ڕوخ وەک ماهی تابانە
بە قامەت سەروی بوستانە، بە ڕوخ وەک ماهی تابانە عەقیقی لێوی عیسا دەم، ئەمیری جەمع...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
وا دولبەری ئەم شارە هەموو ماهـ جەبینن
وا دولبەری ئەم شارە هەموو ماهـ جەبینن یەغماگەری هۆش و خیرەد و ڕەهزەنی دینن سیمین...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
وا کاکۆڵی ئەو شۆخە بەدەم بادی سەباوە
وا کاکۆڵی ئەو شۆخە بەدەم بادی سەباوە ئێستاکە لە هەر لاوە پەرێشان و بڵاوە خاڵی سی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
لە هیجرا ڕۆژ و شەو عاشق خەریکی ناڵەیی زارە
لە هیجرا ڕۆژ و شەو عاشق خەریکی ناڵەیی زارە پەرێشان حاڵە قوربان، عاجز و غەمبار و ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
لە دووریت تا بە کەی عاشق خەریکی زار و ڕۆڕۆ بێ
لە دووریت تا بە کەی عاشق خەریکی زار و ڕۆڕۆ بێ لە کونجی میحنەتی غەمدا هەتا کەی دە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
ڕەقیبی بەد لقا یا ڕەب ئەسیری دەردی میحنەت بێ
ڕەقیبی بەد لقا یا ڕەب ئەسیری دەردی میحنەت بێ! فتادەی بەحری غەم، دووچاری گەردابی ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
عەجەب شۆخی لە نەفحەی پەرچەمی پڕ چینی موشکینی
عەجەب شۆخی لە نەفحەی پەرچەمی پڕ چینی موشکینی ئەسیری سەڕسەڕی نیسیانە ئێستا نافەیی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
کوا شاهم کوا ماهم کوا سەرداری خووبانم
کوا شاهم؟ کوا ماهم؟ کوا سەرداری خووبانم؟ کوا ئارامی گیان و دڵ، کوانێ میری میرانم...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
ئەم ساوە بەچانە کە لە ئەوسافی نەمامن
ئەم ساوە بەچانە کە لە ئەوسافی نەمامن دەردت ئەدەنێ، تەفرە مەخۆ، قەد مەڵێ ڕامن گا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
بە غایی دڵم زارە لەبەر سەهمی نیگاهی
بە غایی دڵم زارە لەبەر سەهمی نیگاهی بەم کەوکەبەیی حوسنە بڵێ نادرە مەحموود عاشق ک...
کوردیی ناوەندی
قەتعە
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی
لە چاوم دەم بەدەم دێ جۆ بە جۆ فرمێسکی خوێنینم
لە چاوم دەم بەدەم دێ، جۆ بە جۆ فرمێسکی خوێنینم برینداری خەدەنگی عەشقم و مومکین ن...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی فارسی
دست خیاط ازل خرقه‌ی ناموس و عفاف
دست خیاط ازل خرقه‌ی ناموس و عفاف خوش بریدست به بالای نقیب الاشراف یعنی ینعم الخل...
فارسی
قەسیدە
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
شوکری فەزڵیشیعرەکانی شوکری فەزڵی فارسی
از سرمه آب‌داده خدنگ نگاه را
از سرمه آب‌داده خدنگ نگاه را آری خموش کشته بسی بیگناه را دارند مو به مو ز پریشان...
فارسی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن