گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 90 ئەنجام
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
گازە
ئەی خوداوەندی کەریم و خالقی لەیل و نەهار واحیدی گەورە و عەزیم و ڕازقی هەر مور و ...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
گازە
یا «شفيع المذنبين» تۆ چارەیی کارم بکە زۆر پەشیمانم عیلاجی قەلبی بیمارم بکە مەرهە...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
یا ڕەسوڵەڵڵا
ئەمن شەرمەندە و ساحێب گوناهم یا ڕەسووڵەڵڵا پەشیمان و زەلیل و ڕوو سیاهم یا ڕەسووڵ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
وەسفی حەزرەتی محەممەد (د-خ)
شەرمەندەیە گوڵ، ئەز ڕووخی زیبایی محەممەد سازەندەیە بولبول لە تەماشایی محەممەد جو...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
مەدحی حەزرەتی ڕەسووڵی ئەکڕەم (د-خ)
ئەی تاییری ئەوجی فەلەکی عەرشی مووعەللا شاهەنشەهی ئیقلیمی عرووجی فەتەجەللا سوڵتان...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
وەفتنامەی پێغەمبەری گەورەی ئیسلام (د-خ)
وەختی قەبزی ڕووحی پاکی حەزرەتی خەیرولئەنام فەسڵی عیزرائیل لە پێشی ڕادەوەستا وەک ...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
ئیلاهی هەدیە بێ ئەو خێر و ئیحسان
ئیلاهی هەدیە بێ ئەو خێر و ئیحسان لە بۆ ڕۆحی ڕەسووڵی حەیی سوبحان حەبیبی حەق شەفیع...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
وەسفی خانەدانی نەهری
ئەی موریدانی تەریقەت جارێکی هەستن بە عام با بچین بۆ خاکی نەهری سەر بڕەهنە بیلتەم...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
ئەولادی فەخرەلموڕسەلین شێخ سەیید عەبدوولقادرە
ئەولادی فەخرەلموڕسەلین شێخ سەیید عەبدوولقادرە سوڵتانی نەهری قوتبی دین شێخ سەیید ...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
وەسفی شێخ عەبدوولقادری گەیلانی
با هەموو دەروێش لە خۆ دەن تیغ و شوعلەی ئاگری وەک بە حوببی دڵ دەکەن هاواری عەبدوو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
وەسفی غەوسی گەیلانی
ئەمن دەستم بە دامانی تۆ ئەی مەولایی دەروێشان ئەمن ڕۆحم بە قوربانی تۆ ئەی ئاغایی ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
مەدحی غەوسی گەیلانی
یا غەوسی موعەزرەم بگە ئیمداد و هاوارم دەرمان کە برینی دڵی مەجڕووح و فیگارم سەیقە...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
وەسفی غەوسی گەیلانی
ئەی ڕەییسی ئەولیایان غەوسی موحیەددینی نام گەوهەری دەریایی پاکی حەزرەتی خەیرولئەن...
کوردیی ناوەندی
تەرجیعبەند
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
مەدحی غەوسی گەیلانی
قوتبی فەلەک و ئەرز و سەما حەزرەتی غەوسە شێخی دوو جیهان، بازی خودا حەزرەتی غەوسە ...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
ئەمین ئوشنووییدیوانی ئەمین ئوشنوویی
مەنبەعی سیدق و سەفایە خانەدانی سەید تەها
مەنبەعی سیدق و سەفایە خانەدانی سەید تەها مەعدەنی فەیز و عەتایە خانەدانی سەید تەه...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن