گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 96 ئەنجام
موخلیسدیوانی موخلیس
دولبەرم دیت لە چەمان مەست و خەرامان دەگەڕا
دولبەرم دیت لە چەمان مەست و خەرامان دەگەڕا جامی مەی پێبوو لە دوو مەجلیسی ڕەندان...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
نەسیمی بای شەماڵ بابێ لە ئیقلیمی وەفاداران
نەسیمی بای شەماڵ بابێ لە ئیقلیمی وەفاداران لە پایتەختی «سەبا» هودهود چ بینێ چاک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
موخلیسدیوانی موخلیس
ئەو کەسانەی مەردی مەیدانی خودان
ئەو کەسانەی مەردی مەیدانی خودان بێ سوپا و بێ تەخت و بێ تاج پادشان ئاشنای ئەهلی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
مەی ئەگەر ئاوی حەیات و ساقی خدری زیندە بی
مەی ئەگەر ئاوی حەیات و ساقی خدری زیندە بی چۆن عەقڵ بڕوا دەکا دڵ ئارەزووی تەوبەی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
تا لە ڕێگای عاشقی‌دا سەر دانەنێی سەر ناکەوی
تا لە ڕێگای عاشقی‌دا سەر دانەنێی سەر ناکەوی دەست و بردی گەر نەکەی ڕیت ئاخری بەر...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
ڕۆژ و شەو بنوارە ئاساری خودا
ڕۆژ و شەو بنوارە ئاساری خودا چۆنە نەقشی نووکی پەرگاری خودا هەندەسەی کەونی بەتە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
بەر لە پەیدابوونی عالەم عاشقی خۆی بوو خودا
بەر لە پەیدابوونی عالەم عاشقی خۆی بوو خودا جۆشی عیشقی خۆی لە خۆی ویست خۆی بە خۆ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
دڵ کە وەک مەجنوونە ئەوڕۆ ئارەزووی لەیلا دەکا
دڵ کە وەک مەجنوونە ئەوڕۆ ئارەزووی لەیلا دەکا هەر وەکوو وەحشی دەسووڕێ حەز لە جێی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
مائیل بە خەوم هەردەم، جارێ کە بە خدمەت گەم
مائیل بە خەوم هەردەم، جارێ کە بە خدمەت گەم لەو بەختەبەدە چ بکەم، نایێڵێ بنووم ی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
موخلیسدیوانی موخلیس
دڵ کە جێی عەکسی گوڵی ڕووتە کە خاکی کەتە بان
دڵ کە جێی عەکسی گوڵی ڕووتە کە خاکی کەتە بان سەیری قەبرم لە بەهار چۆن دەبتە مێرگ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
ئەی دەری غاری موبارەک دڵ بە قوربانی تووە
ئەی دەری غاری موبارەک دڵ بە قوربانی تووە یاری سەرتاپا لەتیفم موژدە میوانی تووە ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
دەتەوێتن بە موقیمی، چ مەدینە چ مەککە
دەتەوێتن بە موقیمی، چ مەدینە چ مەککە ڕاست ئەکەی هەستەوە تا دەچیە ئەوێندەر چ مەک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
بۆیە ئەوڕۆ وا بە شووشم یار بەرەو ڕووم پێکەنی
بۆیە ئەوڕۆ وا بە شووشم یار بەرەو ڕووم پێکەنی شەکر و چای پێدام بە کوڵم و زوڵفەکە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
دائیرەی کەون و مەکان جێی سەری پەرگاری تەیە
دائیرەی کەون و مەکان جێی سەری پەرگاری تەیە زینەتی ئەرز و سەما سەنعەت و ئاساری ت...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
موخلیسدیوانی موخلیس
کوا دەلیلی حەرەمی مەحرەمی ڕازی دڵی ما
کوا دەلیلی حەرەمی مەحرەمی ڕازی دڵی ما پیری مەیخانە نەبێ چۆن حەل دەبێ موشکیلی ما...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن