چو من ز آغاز چینی از سر آن طُرە بگشادم

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  706 مشاهده
چو من ز آغاز چینی از سر آن طُرە بگشادمفارسی
بگفتم کاین سیە روزم دهد انجام بر بادمفارسی
رە زلف از زنخندان بود ما را و ندانستمفارسی
چو ناگە سرنگون اندر چه افتادم، سر افتادمفارسی
مرا گر دسترس بودی بە دامان شکیباییفارسی
یحانان رایگان را زکف هرگز نمی دادمفارسی
تو پنداری کە ما را تو بدام خود در آوردی؟فارسی
من آن مرغم کە دایم رو بەسوی دام صیادمفارسی
دمی شادم بەیاد تو، دمی ناشاد از دوریفارسی
بە یکدم خود همی بینم کە هم ناشاد و هم شادمفارسی
بە بستان می نخواهم رفت، اگر سرو است اگر شمشادفارسی
کە من خود بندەی آن قامت چون سرو آزادمفارسی
بە پایت جان شیرین را چنان بر سنگ افشاندمفارسی
سزد گر آفرین گوید بە تربت روح فرهادمفارسی
مرا روز ازل گفتند کز عشق است آمرزشفارسی
چنان کردم کە یادم داد اول پیر استادمفارسی
چنان سیل غم دوری مرا بگرفت پیرامنفارسی
کە ترسم ای ادبتخلص روزی براندازد ز بنیادمفارسی