شوقی امروز بدیدار تو در سر دارم

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  686 مشاهده
شوقی امروز بدیدار تو در سر دارمفارسی
گوئیا بر سر هر موی دو صد پر دارمفارسی
بە تولای تو جانا کە جهانی دگر استفارسی
عجبی نیست کە دست از دو جهان بر دارمفارسی
شورش حسن تو آفاق سراسر بگرفتفارسی
گردنت گر ننهم سر بکجا بر دارمفارسی
یادت اندر دل و خود در بر و عکست در چشمفارسی
باز در دیدن تو حسرت دیگر دارمفارسی
چە غم ار روز سیە کرد مرا زلف کجتفارسی
کە شب از یاد رخت کلبە منور دارمفارسی
بندەء عشق توام دار ولی در همّتفارسی
بی شُمر بندە چو خاقان و چو قیصر دارمفارسی
پرتوی روی ترا من بە غلط مَه گفتمفارسی
تو مرا بین کە ترا با چە برابر دارمفارسی
هردم از موی تو ذکری برود تادم صبحفارسی
صحن کاشانە پر از طبلەء عنبر دارمفارسی
دل چو از دست تو دلبر نتوان کرد برونفارسی
پس صواب آنکە ادبتخلص دست ز دل دارمفارسی