ای دل بهل و بس کن از این بادە و ساغر

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 4 دقیقه  756 مشاهده
ای دل بهل و بس کن از این بادە و ساغرفارسی
رو پیچ ازاین چندی و در پیچ بەداورفارسی
کش بادیەء وصف دراز وحدت توحیدفارسی
این مرغ گمان را چە توان کە زند پر!فارسی
معبودی خداوندی و ذاتی است مبرافارسی
کز هر چە بدل و هم بری زانهمە برترفارسی
بر حضرت او دست نیاز همە آفاقفارسی
بر درگە او بندە چە خاقان و چە قیصرفارسی
از ضعت دست قدرش ماە بەگردونفارسی
رخشندە از او مهر بر این گنبد اخضرفارسی
گرد رهش اکسیر بە قلب و تن پاکانفارسی
خاک درش اورنگ بە شاهان خدیورفارسی
آن ذات قدیم است کز الطاف وی آتشفارسی
شد روضە فردوس و برین برین آذرفارسی
از رشح سحاب قدسیی در صدف کونفارسی
وز پرورش بحر سنمایش بەجهان درفارسی
شایان گهری، دریتیمی چو پیمبر (ص)فارسی
دیهیم سر شیر دلان را شدە زیورفارسی
بر تخت نبوت بنشاندش ید قدرتفارسی
در ختم رسل بر بنهادش بە سر افسرفارسی
خیر البشر، آن فضل خدا، سید الاعرابفارسی
کایات خدائیش بەجبین برفارسی
هادی مضل، بانی دین، منبع الانوارفارسی
کز خلق گزیدش بەجهان داور مهترفارسی
کایدونش بجا خسرو دین، پیر طریقتفارسی
کافر شکن، اهرن شکن، آنساقی کوثرفارسی
پیری کە ازو پشت متین دین مبین رافارسی
بر رخنە یاءجوج دلان سد سکندرفارسی
مهر همە آفاق و شهاب دل منکرفارسی
زە بخت شریعت بەطلوع چون او اخترفارسی
اندر صدف بحر و لا دریتیمیفارسی
ز انوار جلال احدی، نور مصورفارسی
از گوهر آدم زبنی نوع مقدمفارسی
بر صفحەء صاحب نظران نقطەء آخرفارسی
نە از گلش سرشت آن تن پاکش ز شمیسافارسی
بسرشت قدر کلک قضا خامە شیذرفارسی
زیمراش لقب شمس شد آن شمس معانیفارسی
هفت اژدر و نە اطاق بە طوق رهیش درفارسی
آغشتە صفاتش بەصفات ملکوتیفارسی
تاجی زفنافیە نهادە است بە سربرفارسی
فرخندە امامی است ابر خطە توحیدفارسی
موعظ ز حقیقت ز طریق است بە منبرفارسی
منشور ویلایت بوی از مهر شریعتفارسی
کز ثبت رضایش نە بگردد دل کافرفارسی
تازە عقیم است زمام آنذر یکتافارسی
حوری جنان، مام زمان، سنگ ز گوهرفارسی
از فخر سعادت بە فلک جامە خورشیدفارسی
از بهر اطاعت بە زمین خسرو خاورفارسی
ای قطبی کە از فی قدومت کرە ارضفارسی
بر شد بە ثریا و هم از عرش فراترفارسی
درجای پیمبر تو و شاهی بە ولایتفارسی
او رنگ خلافت بە تو زیبد، نە بە دیگرفارسی
در بسط فیوضات طریقت تو مروجفارسی
در بحر رموزات شریعت تو شناورفارسی
یاد آوردین احمد مختار محمد (ص)فارسی
در رهبری دین و شریعت تو برادرفارسی
نی نی کە غلط گفتم اگر کفر نگارندفارسی
معنی و صور بینم و اعراض بە جوهرفارسی
وز منکر تو نقص بەتو نیست از یراکفارسی
انکار ابوجهل نبود نقص پیمبرفارسی
موسیت بخوانم از این مرید بیضاتفارسی
این بس کە دو گیتی زتو چون نیر اکبرفارسی
شستی و نهادی اگرش چشم تو دیدیفارسی
یعقوب ز عیسی کتب و خاج بر آذرفارسی
از جذبە شوقت بەزیارت مە گردونفارسی
سیماب بدل کاهی بەبام است گهی درفارسی
در ظل تو پرتو خورشید طرازتفارسی
سایە رو آفاق بر قصند چو چوذرفارسی
با راە نوردان طریقت چە مشابەفارسی
آن حضرت عالی است کە از عرش فراترفارسی
اصلی تو سوی المطلق و جز تو همە فرعندفارسی
اسمند ز تو مشتق و مشتق ز تو مصدرفارسی
فرق است میان تو و خورشید فلکهافارسی
کز طلعت خورشید نتابد مە و اخترفارسی
لیک از چو تو خورشید کە گیتی شد مینوفارسی
شمس و فلک و انجم و ماە است منورفارسی
بادات خدیوی کە زمنشور تو کسریفارسی
پرویز ابرتخت فلک خسرو خاورفارسی
از تو چە خلل دین ترا یاوەء منکرفارسی
دوران زمان را چە زیا لایش اهمرفارسی
هر منکر کی کو کە نخواهدت بقایتفارسی
پیکان بەجگر، تیر بدل، جانش بر اخگرفارسی
وان بد دلکی کو نبرد بار غلامیتفارسی
از آتش قهر تو بسوزد چو سمندرفارسی
ایکت بە جهان دادە خداوند دو گیتیفارسی
شاهی و خدائی و خدیوی و خدیورفارسی
وی قطب کە بر پایت دو کیهان ز وجودتفارسی
وی کنگرە چارخشیجان را پاغرفارسی
زیرا بە کف آوردە ادبتخلص دامن پاکتفارسی
تا اینکە بە عقبی بویش شافع محشدفارسی
تا هست بقا برتن تو رنج مبادافارسی
تا نیست عدم حنجر دشمنت بخنجرفارسی