در شب یکشنبە در ماە جمادی دوم

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  753 مشاهده
در شب یکشنبە در ماە جمادی دومفارسی
یازدە از مە دو پاس از آن شب یلدا برفتفارسی
یوسف مصر درایت زین چە چار آخشیجفارسی
تا عزیز خلد گردد جنت المأويفارسی برفتعربی
نور چشم اهتدا خاموش شد از چشم خلقفارسی
عرش را تا نور بخشد قصد أوانيفارسی برفتعربی
از جیبش چون ودیعت بود جان عاریەفارسی
در دم وصلت سپر دو بر زبان آلا برفتفارسی
دیدە صاحب نظر فوج ملایک را بدیدفارسی
زمرە در طوف خاکش، زمرەای بالا برفتفارسی
سال تأریخش بجستم از ادبتخلص گفتا: بگوفارسی
«یوسف آن نورهدی یکدانە از دنیا برفت»فارسی