هەر لەحزە، بەتەرزێ سەنەما! جیلوەگەریی، چی!

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  641 مشاهده
هەر لەحزە، بەتەرزێ سەنەما! جیلوەگەریی، چی!
گوڵزاری گوڵی جەننەتەکەی! دادگەریی، چی!
مەنزووری هەموو دیدە و مەتبوعی هەموو دڵ
بەم غایەتە مەقبوولی، بەهەر زی نەزەری چی
قەندی! شەکەری! نەیشەکەری! شەهدی موسەففا!
مەعجوونی دڵی! قووەتی ڕۆح و جگەری! چی!
هیندی! عەجەمی! ڕۆمی! موغی! یا: بەچە تەرسا!
کوردی! عەرەبی! تورکی! لە نەسلی قەجەری! چی!
مەعشووقی خوتەن، لوعبەتی چین، شاهیدی ئیسلام
مەحبووبی خەتایی، سەنەمی کاشغەری! چی!
غونچەی چەمەنی! یا سەمەنی گوڵشەن .........متن نامشخص
سەروی سەمەنی! نەستەرەنی! بەرگی! بەری! چی!
ماهی زەمەنی! بەدری زەمین! کەوکەبی شەعرا!
خورشیدی زیا بەخشی! جەمالی! قەمەری! چی!
غیلمانی بەهەشتی! بەمەسەل نوورە سروشتت!
حوری! مەلەکی! نەوعی فریشتەی! بەشەری! چی!
ئەغیاری دڵئازارمە! یا: یاری دڵارام!
مەعشووقی حەقیقی! دڵەکەی دەربەدەری! چی!
گەر یار و وەفاداری ستەمکاری ئەدەبتخلص نی
هەر لەحزە، بەتەرزێ سەنەما! جیلوەگەریی، چی!