القطعة في بحر المتقارب المقصور

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 5 دقیقه  984 مشاهده
موعەللم بلا دل وەکی بەر بتن
دڤێتن کو شاگرد ل بەر بتن
فَعُولُن فَعُولُن فَعُولُن فَعُلعربی
تَقارُبعربی خوەشە گەر مُقصَّرعربی بتن
***
سَماعربی ئاسمان، عَرْشعربی بان، خانە بَيتعربی
تتقعربی پەردە، ارفععربی هلین، خوزی لَيتعربی
دُعاعربی خوەستن، و دَعْعربی بهێل، رُحْعربی هەرە
مَرَقعربی شۆربە، كُلعربی بخۆ، جئيعربی وەرە
مَلَأعربی مەجلیس، و تەژی بوون اِمتِلاءعربی
سَناعربی رۆهنییە، هەروەکی انجلاءعربی
جَحيمعربی و جَهَنَّمعربی لَظىٰعربی و سَقَرعربی
هەمی دۆژەهـ، و جهـ مَقامعربی و مَقَرعربی
عِبادَتعربی پەرەستن، عِبارَتعربی بەیان
هەیین ئەشکەرە ئەو علانعربی و عَيانعربی
ب مەعنا عەزابن عِقابعربی و نَكالعربی
خَبَلعربی خَبطعربی و دینی، خرابی خَبالعربی
شَحيحعربی و هلوععربی و ضنينعربی و بَخيلعربی
ب مەعنا یەکن جوملە، صاغرعربی زەلیل
قەوی رووترشە كَلوحعربی و عَبوسعربی
ژ بۆ بووک و زاڤان دبێژن عَروسعربی
موَشَّحعربی مُكلّلعربی مُزيَّنعربی ووسان
موشَكَلعربی بزانە حسانعربی و بسانعربی
سپاهییە بَهلولعربی، و زینەت بَهاءعربی
سَجيَتعربی تەبیعەت تَحيتعربی دوعا
هێسانایە رَوحعربی، و هەوارە نياحعربی
خلاسبوونە فَوزعربی و فَلاحعربی و نَجاحعربی
ژڤستان شتاءعربی، و چ هاڤینە؟ صيفعربی
بهارە ربيععربی و پاییزە خريفعربی
سَنةعربی سال، اسبوععربی هەفتی بناس!
سَراويلعربی و سربالعربی دەرپێ کراس
نُعاسعربی و سِنةعربی پۆنژین، هَجععربی خەو
فريعربی افتراءعربی، ادّعربی هەرسێ دەرەو
تَراخيعربی تَرَفعربی سستی و نەرمییە
حَطَبعربی سوختەنی، مَعمَعانعربی گەرمییە
سڤکبوونە خفّتعربی، گرانی وقارعربی
تَرَبّصعربی دەرەنگی، و دەنگە خُوارعربی
فریڤی حَنيذعربی، و فرووزی موكاءعربی
صياحعربی و صَداعربی دەنگە، گازی نداءعربی
رَجَزعربی ئسترانە ووسانە هَزَجعربی
هَزَجعربی تێکلیبوون و مَزَجعربی و مَرَجعربی
بَنانعربی سەرتلی، و اصابععربی تلی
عَدالَتعربی بەرابەر، شكايَتعربی گلی
دەریزانە عَتبةعربی، وەرەنگە وَصيدعربی
ب مانایێ ئاخن رُفاتعربی و صَعيدعربی
قَواريرعربی شووشە، مومَرَّدعربی هلوو
دُخانعربی، دُخّعربی و يَحمومعربی چنە؟ ناڤێ دوو
تَجَلجولعربی هەژینە، تَبَتُّلعربی بڕین
تَكَلُّمعربی خەبەردان، تَبَسُّمعربی کەنین
تَبادُرعربی عَجَلعربی سُرعةعربی هەر سێ لەزن
حَديقةعربی و بوستان و جَنَّتعربی رەزن
كِتابَتعربی نڤیسین، مورَكَّبعربی میداد
تلاوَتعربی چ؟ خوەندن، موحەبەت ودادعربی
گهەشتن بزانە وصولعربی و وُرودعربی
هەم ئەڤراز چوونە عُروجعربی و صُعودعربی
عَرَجعربی لەنگییە، هەم عِوَجعربی خوەهرییە
اعانَتعربی و نُصرَتعربی چنە؟ ئارییە
رباعربی زێدەیی، رَبوةعربی عەردێ بلند
ضيافَتعربی، قِرىٰ، هەر وەکی قَريةعربی گوند
جُدَدعربی رَيععربی و قَصدعربی و صراطعربی و سَبيلعربی
هەمی رێنە، مُهدِيعربی و هاديعربی دەلیل
رَمَلعربی زوو ل رێ چوونە هەم هَروَلةعربی
نَحافَتعربی زەبوونبوونە هەم حَوقلةعربی
شَجاعَتعربی جَلادَتعربی جوانمێرییە
سَغَبعربی غَرثعربی برس، و شَبَععربی تێرییە
جِماععربی و رَفَثعربی وطئعربی گان، بذلعربی دان
ذَكَرعربی کیر، و قوز فَرجعربی، و گون خُصيَتانعربی
تَدَفُّقعربی ڤەرێهتن، تَلَذّذعربی خوەشی
وەکی سَقيعربی ئاڤدان، نَظارَتعربی گەشی
ابوالكبرعربی زیڤ، و ابوالفَضلعربی زێر
ابوالنجمعربی رۆڤی، ابوالحَرثعربی شێر
ابوالأمنعربی تێری، ابوالغمرعربی برس
ابوالقيسعربی تۆری، حَذَرعربی خَوفعربی ترس
ابوجعفرعربی مێش، و ابوجَعدةعربی گورگ
قولنگ كوركيعربی، و هەم حوبارايةعربی چرگ
ابواللهوعربی تەنبوور، ابوالغفلعربی فیل
ابوالمرةعربی شەیتان، و سولتان دَليلعربی
فما خطبكم ايها المرسلونعربی
گەلی قاسدان بۆ چ هاتنە هوون؟
تعالوا سريعاًعربی وەرن هوون ب لەز
فهذِهِ جنةعربی ئەڤە هایە رەز
لنذهب و نلعب و نأكل مَعاًعربی
بچن دا بلەیزم بڤێکرا بخوون
دگەل من معيعربی، دگد تە معكعربی
وَليعربی هەم ژ بۆ من، ژ بۆ تە وَلَكعربی
عَلَيكَعربی ل سەر تە، عَلَيَّعربی ل من
عليهِعربی ل سەر وی، و مِنيعربی ژ من
عليناعربی ل سەر مە، عليهيمعربی ل وان
عليكمعربی ل سەر وە، خسارتعربی زیان
نهاراًعربی ب رۆژ، و بَياتاًعربی ب شەڤ
من الجهل فرّعربی ژ جەهلێ برەڤ
فان كنت ترجو طريق النجاتعربی
فخذ مسلك، مظهر المعجزاتعربی
لما اوحي المصطفي فاستمععربی
بسمع الرضي فاعتقد و اتبععربی
اصلي علىٰ شافعي احمداعربی
فلاتنس! يا شافعي احمداعربی