القطعة في بحر الهزج السالم المثمن

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1669 مشاهده
د فەسلا نووبهارێدا دگەل دلبەر بچن گەشتێ،
ژ ئەو خوەشتر عومر نابت، ل من ئەڤ حال قەوی خوەش تێ
مَفاعيلُن مَفاعيلُن مَفاعيلُن مَفاعيلُنعربی
هَزَج، سالِم مُثَمَّنعربی بت ل تەبعان خۆش مونەققەش تێ
***
عَضُدعربی بازک، ئەنیشک رائیرفەق، زیراع زەند، و لِسانعربی ئەزمان
تەنشت جَنْبعربی، و إِبْطعربی بنچەنگ، عُنْقعربی ئوستوو، ثَديعربی پووستان
جَوارح دەست و پێ، حُلْقُومعربی و حَلْقعربی و حَنْجَرعربین گەوری
عَشاءعربی شیڤ، و خەدا تاشتێ، غِذاءعربی زاد، و ئیناع ئامان
وَصَبعربی ئێش، و نَصَبعربی زەحمەت، خَتْنعربی زاڤا، خِتانعربی سوننەت
بطانةعربی دۆست، و هەم مَبْطُونعربی زک ئێش، و دَواءعربی دەرمان
بزان! چارن عَناصِرعربی ئاخ و ئاڤ و با و ئاگر، هەم
مەوالیدن ئەڤە هەر سێ نَباتعربی و مَعْدَنعربی و حَيوانعربی
طَبايععربی، گەرمی و ساری، زوایی و تەری، هەر چار
وە رەنگ، صَفْراءعربی و سَوْداءعربی، بَلْغَمعربی و خوون بێژە أَخْلاطانعربی
خەلەل ئاڤا مَعينعربی جاری، دُجىٰعربی ظَلْماءعربی شەڤا تاری
وَحَلعربی طِينعربی و هەما صَلْصالعربی هەری، وَدَقعربی و هەیا باران
جِدارعربی و حائِطعربی و أَبْنِيَةعربی دیوارن، عَمُودعربی ئوستوون
خَشَبعربی دار، و وَتَدعربی سنگ، و كَمَرعربی تاق، و رِواقعربی ئەیوان
جَريدَةعربی دەفتەر، و قِرْطاسعربی کاغەز طِرْسعربی وَرَقعربی ئەڤ رەنگ
سُرادِقعربی خیڤەتن، فُسْطاطعربی کۆن، ظَرْفعربی و وِعاءعربی ئامان
ئیشارەت وَحْيعربی و تَلْويحعربی، و ارادَت ڤین و قُدْرَةعربی شین
جَبانعربی قەلس، و بَطَلعربی مەرد، و لِواءعربی ئالا، عَلَمعربی نیشان
قَصىعربی دوور و دەحوور ئەو رەنگ، قَصَبعربی قامیش، قِرْدعربی مەیموون
فَرَسعربی هەسپ، و جَرَسعربی زەنگل، أُكافعربی و بَرْذَعَةعربی کورتان
حَمِيمعربی خزم، و هیما پاوان، تُراثعربی و وارِثعربی میراس م
أَبوعربی باب، و أُبُوَّةعربی بابی و بَوّابعربی دەرگەهڤان
ابوجامِععربی چییە؟ سوفرە، أبوالنّاجععربی چییە؟ حولوە
أبوالنّافععربی چییە؟ سرکە، أبوجابِرعربی دبێژن نان