القطعة في بحر السريع المطوي

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1288 مشاهده
هەر چی کەسێ علمەکی قەنج خوەندییە
دەولەتە، گەر وی ب ئەسل زانییە
مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن فاعِلُنعربی
بەحرا سەریعە چیە؟ خوەش مَطويعربییە
***
مەککە مەدینە چنە؟ ئەو قَرْيَتانعربی
رۆژ و هەیڤ هەر دوو چنە؟ زَبرَقانعربی
شَهْدعربی و عَسَلعربی هەردوو چنە؟ هنگڤین
اريعربی و سَنونعربی و ضربعربی ئەو ژی ووسان
غَضبعربی و عَصبعربی هەردو چنە؟ شێر و رەهـ
شیر و قەلەم هەر دوو چنە؟ أَقْطَعانعربی
شارقعربی و بَيضاعربی چنە؟ ئەو هەردو رۆژ
مَغرِبعربی و مَشْرِقعربی چنە؟ ئەو خافِقانعربی
شَمْسعربی و قَمَرعربی رۆژ و هەیڤن ئەی برا!
رۆژ و هەیڤ هەردو چنە؟ ازهَرانعربی
ايسَرعربی و يوسرىٰعربی چنە؟ ئەو هەردو چەپ
راست چییە؟ ايمَنعربی و يُمنىٰعربی بزان!
حَلفعربی و يَمينعربی و قَسَمعربی ئەو جوملە سۆند
ايمنيعربی و عَدلعربی چنە؟ اَفضَلانعربی
ذئبعربی و غورابعربی هەردو چنە؟ گورگ و قر
گورگ و قر ئەو هەردو چنە؟ اصرَمانعربی
قَصوَرةعربی و ضەیغەم و دلهاثعربی شێر
حارسعربی و لَيثعربی و اسَدعربی ئەو ژی ووسان
ابطَحعربی و بَطحاءعربی نەوالێن ب بەر
سارقعربی و لصعربی هەردو چ؟ ناڤێ دزان
هرّةعربی و سنَّورعربیە پشیک، فارةعربی مشک
ثقلبعربیە کونە، رۆڤی چیە؟ ثعلَبانعربی
واحدعربی و اثنسانعربی چنە؟ ئەڤ یێک و دوو
سێنە ثَلاثعربی، اربَعةعربی چارن، عەیان
خَمسةعربی و ستَتعربی چنە؟ ئەو پێنج و شەش،
حەفتن و هەشتن ئەڤە سَبعةعربی ثَمانعربی
تسعةعربی عَشَرعربی هەردو نەهـ و دەهـ، تەمام
سەد مأتعربی و الفعربی هەزار، ئەی جوان!