القطعة في بحر الرجز المطوي المثمن

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1291 مشاهده
گەر تە دڤێتن کو بەرابەرنە بتم کەس ب تە را
عفلمێ بخووون هەم ئەمەلێ تو بکە سنعەت ژ خوە را
مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُنعربی
ئەڤ رەجەزا مەتویییە دا قەنج بزانی تو، برا!
***
فُلكِعربی گەمی، سِلكِعربی ل رێ چوونە، ضياعربی رۆهنی بزان!
شهرعربی مەهـ، و لَيلعربی شەڤ، و سفلةعربی گەدا، ابلهعربی نەزان
عشقعربی و محبّتعربی چ؟ ئەڤین، بغضعربی و عداوتعربی چ؟ نە ڤین
انهَزمواعربی جوملە رەڤین، اختَلسواعربی یانی رەڤان
جَوشَنعربی و درععربی هەردو زرهـ، جونَّتعربی و ترسعربی هەردو مەرتال
صارمعربی و سَيفعربی هەردو شیر، سَهمعربی و قسيعربی تیر و کەڤان
تەفشۆ قُدومعربی، دلبَةعربی چنار، محفَرعربی و سَكنةعربی چ؟ موکار
مِلزَمعربی و خِركعربی هەردو مشار، قَطععربی برین، سِنعربی ددان
ابلعربی و بَعيرعربی عيسعربی و جَمَلعربی ناقةعربی جَماذعربی ئەو دەڤەنە،
حجرعربی مەهین هەم عەقلە، مُهرعربی کوری، هەسپە حصانعربی
عجلعربی و حَمَلعربی گۆلک و بەرخ، جَديعربی و عَناقعربی هەردونە کار
سَمنعربی و سَمينعربی روون و قەلەو، شَحمعربی بەزە، ضَرععربی گوهان
مرصَدعربی و منهاجعربی و طَريقعربی رێنە، و مَرصوصعربی قەوی
عاليعربی و ساميعربی چ؟ بلند، مالِكعربی و صاحِبعربی چ؟ خودان