القطعة في بحر الهزج الاحزب المثمن

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  829 مشاهده
هەرچی کو ژ دونیایێ بەرداشتە دامەن بوو،
بێ شوبهە د نێڤ عامێ ئەفراشتەگەردەن بوو
مَفعُولُ مَفاعيلُن مَفعُولُ مَفاعيلُنعربی
وەزنا هەزەجا ئەحزەب، ئەڤ رەنگە مُثمَّنعربی بوو
***
مَربوطعربی وەکی مَعقودعربی مَعقولعربی گرێدایی
مَكتوومعربی وەکی مَكنونعربی مَخبونعربی ڤەشێرایی
مشكاتعربی و کولەک، نەینکە مرآتعربی، چرا مصباحعربی
وَهّاجعربی و مُنَوّرعربی هەم دورّيّعربی ب روهنایی
مَنثورعربی وەکی مَبثوثعربی منَشورعربی بەلاڤبوویی
قسطاسعربی تەرازوویە، مَوزونعربی چ؟ کێشایی
مَوودةعربی کەچا هێژ خوەش دانایی د نێڤ قەبرێ
مَوقوزَةعربی بدار کوشتی، مَتروكعربی ل جهـ مایی
نَضاخَتانعربی هەردویێ هلدکەلن ژ ئاڤێ
مُدّهامّتانعربی هەردویێن رەش بوونە ژ ئاڤدانێ
ذاهبعربی چیە؟ یێ چوویی، مُستَقبَلَعربی یێ بێتن
ماضيعربی چ؟ ئەوێ بۆری، باقيعربی چ؟ ئەوێ مایی
اضغاثعربی وەکی امشاجعربی تێکل بوونە، خەون احلامعربی
مزَّملعربی و مُدَثرعربی یێ جل ل خوە وەردایی
اسفارعربی و زُبرعربی هەردو جەمعێ د کتێبانن
مَرقومعربی و وەکی مَكتوبعربی مَزبورعربیە نڤیسایی