القطعة في بحر البسيط المطوي

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 3 دقیقه  975 مشاهده
گەر تە دڤێتن ببی میر و سەر و مو عتەبەر،
کزب و خیلافێ مەبێژ، گەر تە بکن کەر ب کەر
مُفتَعِلُن فاعِلُن مُفتَعِلُن فاعِلُنعربی
مەتوییه بەحرا بەسیت، لێ بکە جارەک نەزەر
***
شملعربی بەلاڤبوونە هەم ڤێک کەتنە، شَملةعربی بەر
زُربيعربی مافوورە هەم طَنفيسةعربی، ئەی باخەبەر
قَعبَريعربی و عَبقَريعربی بێتەبع و طبعَتعربی خوەشی،
قَفقَفعربی و قَرقَفعربی مەیین، كوزعربیە و فَخّارعربیە جەر
حَظعربی و خَلاقعربی و نَصيبعربی مَقسِمةعربی و حسسةعربی پار
فَصمعربی برین، صَرمعربی و كَسفعربی ژی ووسان، قطعةعربی کەر
هَربعربی و هَزيمَتعربی رەڤین، قَرحعربی و جَراحَتعربی برین
ضدّعربی و عَدوعربی دژمنن، حَربعربی و وَغاعربی هەردوو شەر
زحزحعربی ئێ دووربوویی، اُزليفعربیە زدێ وییە
اَفلَحعربیە گەریا خلاس، صلدعربیە قەوی، صخرةعربی بەر
حنثعربی و جناحعربی و حَرَجعربی وزرعربی و وَبالعربی و ذُنوبعربی
اثمعربی گونەهـ، غَيظعربی کەرب، كوربةعربی غەمن، رَأسعربی سەر
اربةعربی وَطَرعربی احتياجعربی حەوجەیی، هێڤی املعربی
سَمععربی بهیستن، بَصَرعربی دیتن، و نێرین نَظَرعربی
هێڤینەمایی کییە؟ مبليسعربی و آيسعربی قَنوطعربی
ئاسن و پۆلا چنە؟ هەردو انيثعربی و ذَكَرعربی
اقبلَعربی بەردا، وەکی ادبَرَعربی پشت دا، قُبُلعربی
پێشی، و پاشی دبرعربی، اُذنعربی گوهـ، اطروشعربی کەڕ
ذَوبعربی هداندن، ذَنبعربی دووڤە، براشتی شَواءعربی
شاةعربی پەزە، ضأنعربی می، مَعزعربی بزن، هَجمةعربی کەر
بيضةعربی چ؟ هێک، ملحعربی خوێ، ماحعربی سپیکە، مُحعربی زەرک
حَيّعربی خوەشە حَيّةعربی مار، حوجرةعربی کونە، بەر حَجَرعربی
توربعربی و توورابعربی و سَمادعربی رەمس و رَغامعربی و ثأدعربی
عَفرعربی و بَراعربی و ثَراعربی ئاخن، و صَفوانةعربی بەر
قُرطعربی گوهار، و سوارعربی بازن، و راكبعربی سووار
راجلعربی و ماشيعربی پەیا، مَنطِقةعربی مِنطقعربی کەمەر
مرفَقةعربی و مُستَنَدعربی بالگەهـ، و معجَرعربی گولاج
مِقعنَعةعربی و مِقرَمةعربی مَهرَمةعربی و هامّةعربی سەر
تبنعربی چ؟ کا، و گیا عُشبعربی و كلاعربی و حَشيشعربی
غصنعربی و افانينعربی تا، تازە طَرىٰعربی، رَطبعربی تەر
عرقعربی رەهـ و فَرععربی چق، پەلگە وَرَقعربی، بذرعربیە تۆڤ
دار شَجَرعربی، قطفعربیە بەر، فێکییە طَلععربی و ثَمَرعربی