القطعة في بحر الرمل المقصور المثمن

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 3 دقیقه  1177 مشاهده
شێخ و سۆفیتی کەرامەت علمێ خوەندن هەم عەمەل،
خلوەتە حوجرە تەریقا تە شەریعەت بێ خەلەل
فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتعربی
خوەش تو ڤێ بەحرێ بخووونە، لەورە خوۆش چوونە رَمَلعربی
***
شَيْخعربی ریسپی، شَيْبعربی پیری، شابّعربی جوانە، شَأْنعربی حال
موروە مێرینی، و لاوینی فُتُوَّةعربی، كَهْلعربی کال
مَقْتعربی بوغز، و بودعی فەرج، و بَعْضعربی هندک، بِضْععربی چەند
سَفْكعربی و سَكَبعربی و صَبّعربی رێهتن، قَتْلعربی کوشتن، شەر قِتالعربی
رُعْبعربی و رَهَبعربی و هَوْلعربی و وَهَلعربی و فەشل و وَجَلعربی و رَوْععربی ترسن
رَبع ئێورگە، رَجّعربی هەژاندن، فَج رێ، پورسین سُؤالعربی
كَونعربی بوونە، ظَعنعربی چوونە، شَقعربی کەلاشتن، دَقعربی کوتان
دَوحةعربی دار، و رَوحعربی راحەت، رَوضةعربی چیمەن، رَسِعربی چال
بَقعربی پێشوو، وَجععربی ئێش، و رَعشعربی لەرزین، دەردە داععربی
دفعی گەرمی، بُعدعربی دووری، بَخلعربی هێستر، نَعلعربی نال
شَيحەعربی پۆژان، حَبفعربی پوونگە، هەر وەکی حَرمَلعربی سوپەنگ
قِطعَعربی کاغەز، قُطنعربی پەنبوو، وِقرعربی بار و لَدعربی چوال
مَنجَنونعربی گەردوون، و مَجنونعربی دین، و ماجنعربی بێحەیا
خِزيعربی رسوایی، وە خِذلانعربی شەرمکری، شەرم اِنفِعالعربی
صَرحعربی کۆشکە، صرخَعربی صِرَةعربی گازی، و خُلَتعربی ئەڤین
خلّعربی یار، و خِلوَةعربی تەنها، حَلوْعربی شێرین، مُرّعربی تال
مِرَّعربی قوووەت، ومقعربی مەهەببەت، انسعربی و الفَتعربی هۆگری
غَمرعربی و ابلهعربی و كَلتعربی و کەودەن، بَعلعربی مێر و گان بِعالعربی
ضرَّعربی هەوی، ضخنَعربی کین، و ضنغثعربی تێکل، خَسبيعربی ئاسک،
صَيحَةعربی گازی، ضَلّعربیە وندابوون، و وندابوویی ضالعربی
لَهجَةعربی ئەزمان، لُهجَعربی تیشتە، موهجَةعربی رووڤی هەم ژی رووح
بَهجَةعربی، حُسنعربی و شاهی و ژێهاتن و بَهرَجعربی بەتال
خَملَعربی ریشی، خبطعربیە لێدان، خَمطعربی دارا بێ ستری
عُجوَةعربی خورمە، گورزە حزمةعربی، عُروةعربی قولپە، عندعربیە بال
طَلعَتعربی و وَجهعربی و محَيّاعربی عارضعربی و مَنظَرعربی چ؟ روو
اَيكةعربی بشە، تەخت اَريكةعربی، زَيغعربی مەیلە و بَيتعربیە مال
حامِلةعربی باردار، و حُبلىٰعربی ئاڤس، و ڤوورغ حِمىٰعربی
حميةعربی پاوان، حليعربی خشر، حليةعربی زینەت، حَولعربیە سال
قاطبةعربی جُملةعربی و كُلّعربی، كافّةعربی هەمی، و كفّعربیە مەنع
صَدعربی ئەورەنگ، لَونعربی رەنگە، هَمسعربی دەنگە، بُكمعربی لال
مَرّةعربی كَرَّةعربی، تارةعربی جارەک، بَكعربی و دَكعربی و سَكعربی کوتان
بَنيةعربی بَكةعربی: کەعبە بالگەهـ مُتَّكاعربی و تَكيةعربی پال