القطعة في بحر المضارع الاخزب

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1633 مشاهده
ئەی کو تە کبرێ دائیم کریە ژ بۆ خوە مەرکەب؟
ئەووەل تو بێ ب کە "ی"ێ، پاشێ ب کیرە مەرکەب
مَفعُولُ فاعِلاتُن مَفعُولُ فاعِلاتُنعربی
خوەش وەزنە بێ مەلالە، گەر بت مُضارِع اَخرَبعربی
***
رُمّانعربی هنارە، جُلْنارعربی گولنارە، و تينعربی هەژیرە
قِثّاءعربی خیارە، دَوْفَضعربی پیڤازە، ثُومعربی سیرە
تُفّاحِعربی سێڤە، سِمْسِمعربی کونجییە، بهـ سَفَرْجَلعربی
دُبّاعربی و قَرْععربی و يَقطينعربی کوندک، جُبُونعربی پەنیرە
پۆخین سَويقعربی و أَقِطعربی کەشکە، هەبانە جُرابعربی
گڕ جربعربی، و تەژی مَشْحُونعربی، خاويعربی ڤالە، رِسلعربی شیرە
مُزْنعربی و سَحابعربی و عارضعربی، غَيْمعربی و غَمامَةعربی ئەورن
قَمقامعربی و يَمعربی بەحرن، صَمصامعربی و حُسامعربی شێرە
صَحْراءعربی، فَلاةعربی و سَبْسَبعربی فَيْفاءعربی و بَدْوعربی دەشتن
يَنْبُوععربی و عَيْنعربی کەهنی، جُبّعربی و قَليبِعربی بیرە
اِبنُ السَبيلعربی رێوی، هەڤری رَفيقعربی و صاحِبعربی
مُزجاتعربی هندک، و پوڕ جَمّعربی و لَبِدعربی كَثِيرعربیە
عَبْدعربی و رَقيقعربی کۆلە، حِرْفَةعربی صَنِيعَةعربی پیشە
جاهِلعربی نەزان، و زانا عَلّامعربی و هەم خَبيرعربیە
عَوْجاءعربی و جَونعربی و صَفراعربی، قَوْسعربی و قسيعربی کەڤانن
وَفْضَةعربی، کنانەعربی کیسک، نَبْلعربی و نشّابعربی تیرە
جَيْشعربی و حَشَمعربی چ؟ لەشکەر، أَسْرَىعربی ب شەڤ ل رێ بر
باسِلعربی جوامێر، نژدە سَرِيَّةعربی، قَيْلعربی میرە