القطعة في بحر الهزج السالم المثمن

لە کتێبی:
نووبهارا بچووکان
بەرهەمی:
ئەحمەدی خانی (1650-1707)
 2 خولەک  1326 بینین
د فەسلا نووبهارێدا دگەل دلبەر بچن گەشتێ،
ژ ئەو خوەشتر عومر نابت، ل من ئەڤ حال قەوی خوەش تێ
مَفاعيلُن مَفاعيلُن مَفاعيلُن مَفاعيلُنعەرەبی
هَزَج، سالِم مُثَمَّنعەرەبی بت ل تەبعان خۆش مونەققەش تێ
***
عَضُدعەرەبی بازک، ئەنیشک رائیرفەق، زیراع زەند، و لِسانعەرەبی ئەزمان
تەنشت جَنْبعەرەبی، و إِبْطعەرەبی بنچەنگ، عُنْقعەرەبی ئوستوو، ثَديعەرەبی پووستان
جَوارح دەست و پێ، حُلْقُومعەرەبی و حَلْقعەرەبی و حَنْجَرعەرەبین گەوری
عَشاءعەرەبی شیڤ، و خەدا تاشتێ، غِذاءعەرەبی زاد، و ئیناع ئامان
وَصَبعەرەبی ئێش، و نَصَبعەرەبی زەحمەت، خَتْنعەرەبی زاڤا، خِتانعەرەبی سوننەت
بطانةعەرەبی دۆست، و هەم مَبْطُونعەرەبی زک ئێش، و دَواءعەرەبی دەرمان
بزان! چارن عَناصِرعەرەبی ئاخ و ئاڤ و با و ئاگر، هەم
مەوالیدن ئەڤە هەر سێ نَباتعەرەبی و مَعْدَنعەرەبی و حَيوانعەرەبی
طَبايععەرەبی، گەرمی و ساری، زوایی و تەری، هەر چار
وە رەنگ، صَفْراءعەرەبی و سَوْداءعەرەبی، بَلْغَمعەرەبی و خوون بێژە أَخْلاطانعەرەبی
خەلەل ئاڤا مَعينعەرەبی جاری، دُجىٰعەرەبی ظَلْماءعەرەبی شەڤا تاری
وَحَلعەرەبی طِينعەرەبی و هەما صَلْصالعەرەبی هەری، وَدَقعەرەبی و هەیا باران
جِدارعەرەبی و حائِطعەرەبی و أَبْنِيَةعەرەبی دیوارن، عَمُودعەرەبی ئوستوون
خَشَبعەرەبی دار، و وَتَدعەرەبی سنگ، و كَمَرعەرەبی تاق، و رِواقعەرەبی ئەیوان
جَريدَةعەرەبی دەفتەر، و قِرْطاسعەرەبی کاغەز طِرْسعەرەبی وَرَقعەرەبی ئەڤ رەنگ
سُرادِقعەرەبی خیڤەتن، فُسْطاطعەرەبی کۆن، ظَرْفعەرەبی و وِعاءعەرەبی ئامان
ئیشارەت وَحْيعەرەبی و تَلْويحعەرەبی، و ارادَت ڤین و قُدْرَةعەرەبی شین
جَبانعەرەبی قەلس، و بَطَلعەرەبی مەرد، و لِواءعەرەبی ئالا، عَلَمعەرەبی نیشان
قَصىعەرەبی دوور و دەحوور ئەو رەنگ، قَصَبعەرەبی قامیش، قِرْدعەرەبی مەیموون
فَرَسعەرەبی هەسپ، و جَرَسعەرەبی زەنگل، أُكافعەرەبی و بَرْذَعَةعەرەبی کورتان
حَمِيمعەرەبی خزم، و هیما پاوان، تُراثعەرەبی و وارِثعەرەبی میراس م
أَبوعەرەبی باب، و أُبُوَّةعەرەبی بابی و بَوّابعەرەبی دەرگەهڤان
ابوجامِععەرەبی چییە؟ سوفرە، أبوالنّاجععەرەبی چییە؟ حولوە
أبوالنّافععەرەبی چییە؟ سرکە، أبوجابِرعەرەبی دبێژن نان