القطعة في بحر الراجز المطوی المخبون

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 3 دقیقه  1274 مشاهده
پەردە کو رابتن ژ بەر عارزێ دلستانێ خۆش
دل ژ غەمان کو بێتە دەر بولبولێ گولستانێ خۆش
مُفتَعِلُن مَفاعِلُن مُفتَعِلُن مَفاعِلُنعربی
بەحرێ راجزعربی کو خَبن و طَيعربی گەر ببیتن رەوانە خۆش
***
زَوجعربی و رَجُلعربی چه؟ مێر و ژن، مَرأَتعربی و زَوجَتعربی و نَساعربی
والِدعربی بابە، والِدهعربی دایە، شَقيقعربی و اُخعربی برا
اِبنعربی کوڕە، بِنتعربی کەچە، صِهرعربی خەزوورە، مامە عَمعربی
عَمَّتعربی مەتە، عَمّامهعربی شاش، جَدَّهعربی چییە؟ خوە پیرەدا
اُجْرَهعربی کرێ، رَهْنعربی گەرەو، خُسْرعربی زیان، كَذبعربی دەرەو
بَيععربی فرۆتنە، عَطاعربی دانە، کڕین چییە؟ شِراعربی
مَنْكِبعربی و كَتْفعربی هەر دو ملە، بال و ضَميرعربی و قَلْبعربی دل
جَزْلعربی و فَرَحعربی چ؟ شاهییە، مَوْتعربی مرن، گرین بَكاعربی
ثَورعربی و حِمارعربی گا و کەرە، بان چییە؟ سَقْفعربی، بابعربی دەر
جَبْههعربی ئەنی، فَمعربی دەڤە، لَحيهعربی رهن، خەبەر نَباعربی
حِنْطهعربی گەنم، شَعيرعربی جەهـ، سُلْتعربی شلیل، كرمعربی رەزە
خورمە رُطَبعربی، عِنَبعربی تری، بِعْعربی بفرۆش، ثَمَنعربی بەها
شیرە لَبَنعربی، غَنَمعربی پەزە، رائِبعربی ماستە، زُبدعربی تۆ
صوفعربی هری و ريشعربی پەڕە، اَصْفَرعربی زەرە، کەڤی قَباعربی
صَرْصَرعربی و ريحعربی با بزان، تۆزە عَجاجعربی و نَقْععربی هەم
غَبرَهـ و هَیج و هَبووت و قَتَره و قَسطَل و هَبا
جاسييهعربی ترس، و سائيقهعربی دەنگ و برووسک و بێ هشی
لَوْثعربی و لِواعربی عەلامەتن، بَثعربی غەمن هەم ئەشکەرا
خَرصعربی دەرەو، مَخيضعربی دەو، بَطعربی چیە؟ قازە، قَبْجهعربی کەو
شَطعربی کنارە، نهرعربی جوو، لَوْحعربی و سُكاكعربی و جَوعربی هەوا
عَسجُدعربی و عَينعربی و نَضرعربی زێر، فضّهعربی، لُجَينعربی و نُقرهعربی زیڤ
صِفرعربی چ؟ مفرقە، نُحاسعربی پاخرە، هەم رَصاصعربی قەلا
رُبَّعربی و رُبَّماعربی گەلەک، ثُمّعربی ل وێ، هُناعربی ل هێر
لاعربی نە، لناعربی ژ بۆ مە را، إِنْعربی ئەگەرە، لِمَعربی چرا
أيْنَعربی ل کو؟ كَيْفَعربی کووە، تَحْتعربی ل بن، عَلىٰعربی ل سەر
ثُمّعربی ژ پاشێ وی بزان، أنْتَعربی تو ی، ليعربی بۆ م را