محمد اسماعیلنژاد

محمد اسماعیلنژاد

م.ئاران
مکان:
بوکان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 29 کتاب

مشارکت‌ها:

 1. بۆ کوردستان: مشخص کردن وزن اشعار
 2. دیوانی ئەحمەد موختار جاف: مشخص کردن وزن اشعار
 3. دیوانی ئەدیب: بازبینی
 4. دیوانی ئەدیب: مشخص کردن وزن اشعار
 5. دیوانی بێخود: مشخص کردن وزن اشعار
 6. دیوانی بەختیار زێوەر: مشخص کردن وزن اشعار
 7. دیوانی جەوهەری: مشخص کردن وزن اشعار
 8. دیوانی حاجی قادری کۆیی: بازبینی
 9. دیوانی حەریق: بازبینی
 10. دیوانی سالم: بازبینی
 11. دیوانی سەیفولقوزات: مشخص کردن وزن اشعار
 12. دیوانی مەحوی: مشخص کردن وزن اشعار
 13. دیوانی ناری: مشخص کردن وزن اشعار
 14. دیوانی نالی: بازبینی
 15. دیوانی نالی: مشخص کردن وزن اشعار
 16. دیوانی وەفایی: بازبینی
 17. دیوانی وەفایی: مشخص کردن وزن اشعار
 18. دیوانی کوردی: بازبینی
 19. دیوانی کوردی: مشخص کردن وزن اشعار
 20. دیوانی کەمالی: بازبینی
 21. سروشت و دەروون: مشخص کردن وزن اشعار
 22. لە کۆڕی خەباتا: مشخص کردن وزن اشعار
 23. هەوارگەی دڵان: مشخص کردن وزن اشعار
 24. وەرگێڕانی مەم و زین: بازبینی
 25. دیوانی ئەسیری: مشخص کردن وزن اشعار
 26. اشعار فارسی محوی: بازبینی
 27. دیوانی موخلیس: مشخص کردن وزن اشعار
 28. دیوانی عەونی: مشخص کردن وزن اشعار
 29. اشعار فارسی سالم: بازبینی
 30. دیوانی حەقیقی: مشخص کردن وزن اشعار
 31. دیوانی سامی عەوداڵ: مشخص کردن وزن اشعار
 32. گرد و کۆ: مشخص کردن وزن اشعار
 33. دیوانی مەلای جزیری: مشخص کردن وزن اشعار