گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 25 ئەنجام
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
لەیلا و مەجنوون
بە نام ئەو کەس بە كن فيكون عالەمش جە کەتم عەدەم کەرد بیروون مەحزی خاتران سيد الك...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
جوابی نامەی لەیلێ لەلایەن مەجنوونەوە
نویسا نامەی ئاهریت یاوا وانام و بۆسام وە دیدەم ساوا یەخبەند سەردی دەروونم تاوا م...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
بردن ملوح شاه قیس فرزندش به طواف کعبه
بەواتەییاران عیماری هەودەج حازر کەرد چەنی قەیس بسۆ پەی حەج جە خاسان وێش چەند بزو...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
رفتن ملوح پدر قیس بخواستگاری لیل
«شيخ القبيله» بانووی بانوان چەند خاتوون خاس جە پیر و جوان بزورگان قەوم ئێل عامیر...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
شدت عشق قیس و رفتن بە کوه دجیل و ... لیل
دیا کەس نییەن نە هەوارگەی خێڵ نە گاو گووسفەند نە چادر نە لەیل نە بز نە ئوشتوور ن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
نامەنووسینی لەیلێ بۆ مەجنوون
وات ئەی شەهسەوار چون شێری مەیدان مەخفی نە جەناب ناجوانمەردان نامەیێ جە من لەیل ن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
نامەنووسینی مەجنوون بۆ لەیلێ
نویسا لەیلێ یار وەفادار یاوا پێم نامەت بێ سەبر و مەدار تۆ ئەو کەسەنی لێم کەردی ت...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
نامەنووسینی لەیلێ بۆ مەجنوون
نویسا وە قەیس دۆستدار حەبیب سەروەر کیرام، هامفەرد ئەدیب موحەڕێک دڵ «بهجة الفواد»...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
داستان آمد سعد بن منیف بن سلام ثقفی به خواستگاری لیلی
جە تەئسیری چەرخ، چەپگەرد گەردوون مەحبووبیی لەیلێ و مەفتوونیی مەجنوون شایع بی نە ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
آوردن ملوح علقمەی بن عسانی طبیب روحی برای معالجەی مجنون
بە واتەی ئەوان مەلووح دا ئینساف ئاوەردش تەیب عەلقەمەی عەساف جە عەرەبستان تەمام ب...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
آمدن نوفل شاه به شکار و آگاه شدن از کار مجنون و لشکر کشیدن به جنگ عامری
خانا شکار کەرد، خانا شکار کەرد یەک ڕۆ نوفڵ شا عەزم شکار کەرد قەبیلەیێ جە قەوم عە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
جواب نوشتن مهدی برای نوفل شاه
وات بنویس نۆفەڵ خەیاڵت چێشەن هەرکەس نە جای وێش پادشای وێشەن ئەر قەیس مەجنوونەن ت...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
لشکر آرایی نوفل
هەی بەیانەوە ئێڵجاڕی ئێڵەن هەرکەس مەکسش کەرد جە ئێڵی وێڵەن هەرکەس کاسەی ئا نۆفەڵ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
وارد شدن نوفل بە خاک عامری
سەفئارایی سەف ڕووی زەمین پۆشا ڕوو کەرد نە وڵات ئێڵ عامیر شا قەیس بار بەلێو، دێوا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیلەیلا و مەجنوون
لشکرآرایی مهدی در مقابل نوفل
خێزیان ئامان عارەبان بەڕ قاتڵ قۆچاخان خوودەی فوولاد فەڕ ئێڵ مونتەفیک، قەوم ڕەحما...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی