جواب نوشتن مهدی برای نوفل شاه

لە کتێبی:
لەیلا و مەجنوون
بەرهەمی:
خانای قوبادی (1704-1778)
 2 خولەک  679 بینین
وات بنویس نۆفەڵ خەیاڵت چێشەن
هەرکەس نە جای وێش پادشای وێشەن
ئەر قەیس مەجنوونەن تۆ فەرزانەنی
پەی چێش نە خەیاڵ بێ ئیمکانەنی
مەر من جەی وەرتەر قەیسم نەناسان
هامڕازەن چەنی دەیری ڕواسان
هەر جە تفڵی قەیس سادار دێوەن
جە دەست دێوان ئەو بار بە لێوەن
ئەگەر قەیس وە فکر فام وێش مەبی
زەرووری تەسدیع نامەی تۆش مەبی
ئەو هەم بەنی عەم هەم شەهزادەمەن
چە موحتاج پەیک فرستادەمەن
عەیبەن، قەبیحەن، شەخسێ پێسە تۆ
خەیاڵان خام وە دڵ باوەرۆ
هەرگاهـ زامان عەزمت وە ڕەزمەن
ئێمەیچ ڕۆژی ڕەزم جە لامان بەزمەن
نامەش تەمام کەرد واتش بە قاسید
پەی شاهان عەیبەن خەیاڵ فاسید
واتش بە نۆفەڵ مەر نە مەزانۆ
تەوەن نە جای وێش سەنگین مەنمانۆ
نە نازۆ وە زۆر سپا و سان وێش
تیر و تانەی تاڵ نە کێش وە کێش
عەرەب جە عەرەب نەدارۆ ئەندێش
لێش مەعلووم مەبۆ دەعوای گورگ و مێش
قاسید پەی ڕوخسەت خاتر کەردش جەمع
نامەش گرت بە دەست، سفارش بە سەمع
دوعای دەوڵەت وات موعاوەدەت کەرد
جوابش ئاوەرد بە نۆفل سپەرد
مەفهووم بی مەزموون نامەی دڵڕێشی
بەعزێ بە نیزاع، بەعزێ بە خۆشی
پێچ ئاوەرد بە زام تیر خارەوە
کەفت نە سەودای فیکر کارزارەوە
کیاناش وە جووق وە ئوجاخاندا
وە ئێل ئووەیس وە قۆچاخاندا