ای شاە دستگیر

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  597 مشاهده
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
بنگر بە حال «نووریتخلص» بیچارەی فقیر
بی بال و پر فتادە، پریشان ز درد و غم
پا بستە ھمچو بلبلی اندر قفس اسیر
چون مرغ سر بریدە تپیدە بە خون خویش
گریان ز تاب محنت و نالان بە زخم تیر
آوردە رو بە درگە والای این وزیر
می گوید این ترانەی دلسوز و دلپذیر
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
دست مرا بگیر کە ھستی تو دستگیر