ای شاە دستگیر

Li pirtûka:
Dîwanî Şêx Nûrî
Berhema:
Şêx Nûrî Şêx Salih (1896-1958)
 1 Xulek  589 Dîtin
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
بنگر بە حال «نووریNasnava edebî» بیچارەی فقیر
بی بال و پر فتادە، پریشان ز درد و غم
پا بستە ھمچو بلبلی اندر قفس اسیر
چون مرغ سر بریدە تپیدە بە خون خویش
گریان ز تاب محنت و نالان بە زخم تیر
آوردە رو بە درگە والای این وزیر
می گوید این ترانەی دلسوز و دلپذیر
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
دست مرا بگیر کە ھستی تو دستگیر