ای شاە دستگیر

From the Book:
Dîwanî Şêx Nûrî
By:
Shekh Nouri Shekh Salih (1896-1958)
 1 minutes  601 views
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
بنگر بە حال «نووریPen name» بیچارەی فقیر
بی بال و پر فتادە، پریشان ز درد و غم
پا بستە ھمچو بلبلی اندر قفس اسیر
چون مرغ سر بریدە تپیدە بە خون خویش
گریان ز تاب محنت و نالان بە زخم تیر
آوردە رو بە درگە والای این وزیر
می گوید این ترانەی دلسوز و دلپذیر
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
دست مرا بگیر کە ھستی تو دستگیر