بانگ کوردستان

استقبال و خوش آمدی بانگ کوردستان
From the Book:
Dîwanî Şêx Nûrî
By:
Shekh Nouri Shekh Salih (1896-1958)
 1 minutes  583 views
ای غنچەی شکفتەی بستان خوش آمدی
ای بلبل انیس گلستان خوش آمدی
صبح سعادت ازلی را خبر دھی
ای مبتدای جملەی عرفان خوش آ مدی
صد چشم تیرە از قدمت یافت روشنی
بوی قمیص یوسف کنعان خوش آمدی
ای بانگ کرد و ناشر افکار عالمی
وی باعث تعالی کردان خوش آمدی
لب تشنە در سراب جھالت بمرد کرد
ای قطرەھای رحمت باران خوش آمدی
ای ترجمان غایە و ناشر امل
وی مایەی ترقی و عمران خوش آ مدی
ای حسیات ملت واقوام را خطیب
وی ناصح سعادت و عرفان خوش آمدی