بانگ کوردستان

استقبال و خوش آمدی بانگ کوردستان
از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  581 مشاهده
ای غنچەی شکفتەی بستان خوش آمدی
ای بلبل انیس گلستان خوش آمدی
صبح سعادت ازلی را خبر دھی
ای مبتدای جملەی عرفان خوش آ مدی
صد چشم تیرە از قدمت یافت روشنی
بوی قمیص یوسف کنعان خوش آمدی
ای بانگ کرد و ناشر افکار عالمی
وی باعث تعالی کردان خوش آمدی
لب تشنە در سراب جھالت بمرد کرد
ای قطرەھای رحمت باران خوش آمدی
ای ترجمان غایە و ناشر امل
وی مایەی ترقی و عمران خوش آ مدی
ای حسیات ملت واقوام را خطیب
وی ناصح سعادت و عرفان خوش آمدی