پەژارەت شادیم جە بێخ ئاوەردەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1787 مشاهده
پەژارەت شادیم جە بێخ ئاوەردەن
دووریت ڕیشەی دڵ خەیمەکەن کەردەن
فیراقت فەرقم وە تووتیا کەرد
جیاییت ئازام جە هەم جیا کەرد
وەسواسەت وەی تەور ئێش دان وە جەرگم
وە مەرگت قەسەم ڕازیم وە مەرگم
وێت بدەر ئینساف نەو نەمامی نۆ
مەردەن خاستەرەن یا خۆ دووریی تۆ؟
مەردەن یەک ساتەن ئەڕواحەکەی وێم
دووریت هەر ساتێ سەد مەرگەن پەرێم
مەر جەستەی خەستەی من جە فۆلادەن
یەند دووریت وینۆ هێمان دڵ شادەن
دەک ڕەحمەت ئەو قەبر گشت وەفاداران
خوسوسەن ئەو کەس شای وەفاداران