دلبەرا جەور و جەفا کەی

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  1078 مشاهده
دلبەرا جەور و جەفا کەی، خەوفت ئەژ باری نییە
یا خەیاڵت واسە دی گونای گوڵناری نییە
تیر موژگان دەی لە جەرگ و زولف موشکین دەی وە باد
بووی موشک و زەخم پەیکان تەرز دڵداری نییە
دلبەر ئەر فەهمت زیادەن بۆچ دەکەی ئازار خەلق؟
شیوەیی ساحێب کەماڵان مەردوم ئازاری نییە
قیبلەیی من ڕۆژ و شەو ئەبرووی یار باوەفاس
زاهید تەزویر کەر چون، تاق گوڵکاری نییە
دەر کەف سەیید لە چین زولف عەنبەربار تۆ
هەست تا تارێ، لە فکر موشک تاتاری نییە