فرق نبود به میان فرق کیرم

جواب کیفی مقابل به شیخ، گوزت به کیرم
از کتاب:
اشعار فارسی شیخ رضا
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  1327 مشاهده
فرق نبود به میان فرق کیرم
ای ریدی به کیرم گوزت به کیرم