شاعر چو تویی به لب لبانت ریدم

مقابل به شعر کیفی، به لبانت ریدم
از کتاب:
اشعار فارسی شیخ رضا
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  2184 مشاهده
شاعر چو تویی به لب لبانت ریدم
وز فرق سرت تا به دهانت ریدم