شاعر چو تویی به لب لبانت ریدم

مقابل به شعر کیفی، به لبانت ریدم
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  2183 views
شاعر چو تویی به لب لبانت ریدم
وز فرق سرت تا به دهانت ریدم