فرق نبود به میان فرق کیرم

جواب کیفی مقابل به شیخ، گوزت به کیرم
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  1326 views
فرق نبود به میان فرق کیرم
ای ریدی به کیرم گوزت به کیرم