فرق نبود به میان فرق کیرم

جواب کیفی مقابل به شیخ، گوزت به کیرم
Li pirtûka:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
Berhema:
Şêx Řezay Taɫebanî (1831-1910)
 1 Xulek  1325 Dîtin
فرق نبود به میان فرق کیرم
ای ریدی به کیرم گوزت به کیرم