نەتیجەی پاک دین شێخی سازانی

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  694 مشاهده
نەتیجەی پاک دین شێخی سازانی
خاس وەتەن نە دڵ مەعدوومتخلص سازانی
پەرسام حَسْبَ الْاَمْرعربی گوزەشتەی ئەحواڵ
جواو دا ڕێزەی شیشەی قەدیم ساڵ
زەرفێ بیم نە تۆی وەختی شامەوە
چون ستارەی سوبح مەدرەوشامەوە
پەی گوڵاو پاشی و نەشئەی بەزمی کەیشخص
گا پڕ گوڵاو بیم، گا سەرشاری مەی
گا وە سەر ڕەفەی زەڕین تاقەوە
گا وە دەس ساقیی سیمین ساقەوە
گا نە سەر پەنجەی بانووی بێنیقاب
چون سوەیل ڕەونەق پەنجەی ئافتاب
نە بەزمی شیرین خوسرەوانی دەور
مامام نە گەردش هەر ساتێ سەد تەور
گوڵاو مەپاشام وە ڕووی یاراندا
بادە مەبەخشام وە مەیخاراندا
گا گەردەن نە دەس نازک ئەندامان
گا دەس نە گەردەن ژەرەژ خەرامان
گاهێ ڕوو وە ڕووی لەیلێ ئەندازان
گاهێ لەب وە لەب شای شیرین ڕازان
هەستیم بێشومار مەستیم وە کۆ بی
توغیانم چون تاف جوانیی تۆ بی
جە ڕووی نادانی ئەو بەزم و ئەو جەم
وە جاویدانم منمانا وە چەم
فەڵەک شی وە قین جەور و ستەمدا
ئەو بەزم و ئەو زەوق گشت دا وە هەمدا
منیچ وەی تەرزە وە سەد پارە کەرد
هەر پارە پەرێم سەد پەژارە کەرد
مەعدوومیتخلص عامەن بەڵا و دەرد و بیم
ئەوەڵ قاروورەی شکستە من نیم
هۆشیار بەر میوەی مەستی غەفڵەتەن
غەفڵەت سەرمایەی هەزار خەجڵەتەن
هاکا دەستی چەرخ هەم ستێزە کەرد
چون من شیشەی تۆیچ ڕێزە ڕێزە کەرد