نەوای کەژاوەی لەیلێ نازانەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  750 مشاهده
نەوای کەژاوەی لەیلێ نازانەن
سەرەتای تەڵمیت شیرین ڕازانەن
وەی ڕۆی دمای کۆچ مەجنوون بەختانەن
ناڵەی فەرهادی زامەت سەختانەن
چون شێویا لانەی دڵان پڕ داخان
جۆق جۆق سیاماڵ شین پەی لەیلاخان
سەرعێڵ عەرزم هەن لا بکەرەوە
خێڵخانەی دڵان ها لە بەرەوە
ماڵاتش سەرجەم وە دەرد ئەوگارەن
هەرد و هەوارگەش مافەتەدارەن
دەوڵەتمەندەنی لا بدەر چەنەش
ماڵات و حەشام وێت مەدەر وەنەش
کۆچی خێرت بۆ ئیمساڵ چون ساڵان
تا لای ئێلبەگی ئێلی نەوهاڵان
وەختێ چون ساڵان وە دەروون ئاوەرد
پووشانەی دڵان لەوەڕیای ئەو هەرد
پرسان کۆن؟ چێشەن؟ پووشانەش نامان
چون تاڵان بەردان جواو دەر ئامان
نە دیدەی شادی دیدەنیش خار بی
جە ئاشناییش تاقەت بێزار بی
گێج مەدا سەبوون شارەزووری دڵ
سیروانی هووناو دەروونش گوڵگوڵ
واژاوش مەویەرد نە دەماخ دەم دەم
تاف مەوەست سەراو چەرخی زەڵم چەم
عەدەمش نە پووش هەستی مەکەرد ساف
منمانا چون خەس هەستیش نە ڕووی تاف
هەوای هاژەی تاف بەردەبێ هۆشم
بەڵام ئەی چەند بەیت ئاما نە گۆشم:
ئای بەختم توغیان وێران ماڵیشەن
گەرمەسێری دڵ سیا ساڵیشەن
کۆزی سۆچیای دەروونی پڕ دەرد
ماڵاتی شادیم یەکسەر قڕان کەرد
کزەی ڕەشەبای هەناسانی سەرد
سیاماڵی عەیش تەختە تەختە کەرد
هاوماڵان یاوان بە وارگەی جاران
من بێبارەبەر مەندەی هەواران
جەورەکەی سەرئێل خەم بێشومارەن
خێڵخانەم بەرپێچ تا خێڵ ئەو خوارەن