القطعة في بحر الرجز السالم المثمن

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1149 مشاهده
گەر دێ تە مەقسوودەک هەبی، لازم دڤێ لێ بێی ب لەز
خەسما تە مەعبوودەک هەبی، دائیم د ئەمرێ وی ببەز
مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُنعربی
سالم مُثمَّنعربی هەر ئەڤە، ئەی تالبێ بەحرا رَجَزعربی
***
هاتم اَتَيتُعربی، اَءتيعربی تێم، وی هات اَتىٰعربی، ايتِعربی وەرە
آتَيْتُعربی من دا، خُذْعربی بگر، اِرجِععربی ڤەگەر، اِذهَبعربی هەرە
اِجعَلعربی بگێر، اِسحَقعربی بهێر، اِضرِبعربی بقوت، اُنضُرعربی بنێر
اِقرَأْعربی بخووون، اِعلَمْعربی بزان، ايمانعربی ب مەعنا باوەرە
مِصرعربی و بَلَدعربی باژارن ئەو، دِرهَمعربی دراڤ، ئەرمووش حَريرعربی
مانِحعربی سەخی، سائِلعربی رجووکارە، شَفاعَتعربی مەهدەرە
اِملاقِعربی خزانی، غِناعربی مالداری و هەم ئستران
اِطلاقِعربی بەردان، طَلقِعربی زان، زَوْجعربی و وِترعربی جۆت و فەرە
اَكْيَسعربی مەرۆڤێ تیژ فەهم، اَصْمَععربی مەرۆڤێ گوهـ بچووک،
اَكْشَمعربی گوهێ هاتی برین، اَصْلَخعربی وەکی اَيْهَمعربی کەڕە
اَكْحَلعربی مەرۆڤێ چاڤ ب کل، أَشْهَلعربی مەرۆڤێ چاڤ بەلەک
أَشْقَرعربی مەرۆڤێ چاڤ هشین، رەنگێ گەنم گوون أَسْمَرعربیە
اَمْرَدعربی رەوائل، اَفْرَععربی ب موو، اَقْرَععربی کەچەل، اَمْلَسعربی هلوو
اَصْغَرعربی بچووک، اَكْبَرعربی مەزن، سَيِّدعربی، حُلاحُلعربی میر و سەرە
اُمعربی ماکە، اُمّ الشَّمْلَعربی رۆژ، اُمّ النُّجومعربیە ئاسیمان
اُمّ الخَبائِثعربی، خَمْرعربی مەی، مُدْمِنعربی، مُداميعربی مەیخوەرە
اُمّ الفَضائِلعربی عالمی، اُمّ الرَّزائِلعربی جاهلی،
اُمّ القُرىعربی، اُمّ البِلادعربی کەعبا نەبی پەیغەمبەرە