شەماڵی داخان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  610 مشاهده
شەماڵی داخان ...
شەماڵ، یا کۆگەرد، گرد یاگە داخان
شانە شانای تای توڕەی وەر زاخان
مڵەمای باڵای نەوتووڵی باخان
هانام تۆ خودا، پەنام ئاوردەن
ها، نام خودام سا پەوکە بەردەن
جە وێ بەرگی گشت، کشت هەوادەرنی
هەوای زامەت کەر، زام دەواکەرنی
بدیە وە مدرای سەیلی ئەسری چەم
فیدای باڵات بام هەی شەماڵ تۆ هەم
ئەر نیمەشەو بۆ، وەر نیمەشەو بۆ
نیمەخەو، پڕخەو نە نیمە خەو بۆ
وێت دەر وە نەرمی نە تۆی یەمانی
نەو توڕەی مانی ئاوی حەیوانی
سا ئەوسا نە خاو چون بێدار مەبۆ
جە ئەو سات ئەو سات ئاشکار مەبۆ
مدیۆ، مدیەی چێش، شەماڵ چێش مدیۆ
مەپەرسۆ چێشەن های شەماڵ جەنۆ؟
بدیە وە سەختیی سزای ئێش و نێش
هەنی واچوون چێش، شەماڵ واچی چێش
ئەر هەر مواچی، واچە: چێش واچوون
واچوون ئێد واچە: وە سەرگەردت بوون
ڕام گنا ناکام وە ناکام دارێ
چەنی؟ چەنی خار، چەنی خار؟ خارێ
ئیبتیدا مەعرووز پەی نەزەر، وە خەو
ئەر وینۆ گەردێ دەردی سەختی ئەو
ئەر سەد جارێ بۆ نەو نەمام، نەو دەشت
فەرقێ نمەبۆ پەی لوای بەهەشت
تەمام دەوایی جە دەستت پێتەن
هەنی نەوەشی بە دەستی وێتەن