سەرداری زومڕەی موسیبەت کێشان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 3 دقیقه  853 مشاهده
سەرداری زومڕەی موسیبەت کێشان
فەرمانفەرمای موڵک دەروون پڕ ئێشان
بادەی خەم وەردەی مەرگی ناکامان
زام ناسۆر کەفتەی دەروون پڕ زامان
پەردەی دڵ وە نێش مەودای خەم پارە
چار نەبەردەی دەرد دڵەی بێچارە
وەختێ سەیلی چەم دەروون پڕ خاران
تاو مەوەست چون تاو ئەوەڵ بەهاران
بۆی کزەی کەواو جەرگم چون جاران
هەم، وەی، تەم مەوست ئەو ڕووی ستاران
بۆ پڕووزی جەرگ قرچەی پارچەی دڵ
بۆی هوونی جۆشیای دەروونی پڕ چڵ
ئێد چون تۆفی سەخت تەم وست ئەو کوان
ئەو وێنەی لافاو باڵای تۆ ڕەوان
هەناسەی سیای سەردی دڵسۆزی
بەرد مدا وە بەرد برد العجوزعربیی
یانێ نامەکەی خەم ئینشا کەردە
مەرقوومی قەڵەم وە خەم شەق وەردە
شۆڵە دا وە گڕ شەرارەی نارم
دەمیا و جۆش دا دڵەی خەمبارم
من وەر جە ئامای نامەی زگاریت
زووتەر جە خەبەر کۆسی دیاریت
خاترم چەند ڕۆ خەستەی خەمان بی
چەمانم چون تاف سافی چەمان بی
جە ئامای نامەت چەمەریم بەرز بی
شادیم شێویا، شینم سەد تەرز بی
شەمعی شامی شووم ماتەم هورگڕیا
تای تەلی سەمتوور شادی و زەوق بڕیا
شای شادیم شکیا، سوپای خەم جەم بی
بەیداخی دەماخ شێوەی ماتەم بی
دەخیل بیم وە نوتق خەمان لاڵ کەردەم
لاڵام جە خەیاڵ خەم غارەت بەردەم
نامەرد، یە وادەی شینی بێشۆمەن
هیچ کۆسم نییەن، یە کۆسی نۆمەن
سا دەی، هەی پەی کەی هەر یەک جە لایێ
باوەرین ئەو ساز شیوەن سەدایێ
خەیاڵ غەمگین بی، نوتق ئاما وە دەنگ
ئێد موات وە سۆز زایڵەی سەد ڕەنگ:
ناکامی ئەییام کامەرانیم ڕۆ
بەر نەوەردەی باغ نەوجوانیم ڕۆ
شابی شێخی عەشق یەکتای فەردم ڕۆ
وە ناکام مەردەی دڵ پڕ دەردم ڕۆ
کەنگەرەی ئەیوان کاخی دینم ڕۆ
توڕەی لای تەڵای ڕای یەقینم ڕۆ
حەللالی عوقدەی ڕاگەی شەرعم ڕۆ
ڕەهنومای تەریق جادەی وەرعم ڕۆ
کێ نە تەفاسیر قورئان بدۆ دەم
کێ بۆ ئەحادیس ڕەسوول کەرۆ جەم
کێ وە صرفعربی و نحوعربی خاتر کەرۆ مەحو
کێ وادەی تاعەت دەم بدۆ نە صَحوعربی
هەنی کێ آدابعربی وە ئاداب وانۆ
کێ عیلمی مَنطِقعربی جە مەنتق زانۆ
مُطَوَّلعربی پەی کێ توول دۆ عیبارەت
با مُختَصَرعربی بۆ وە بێئیشارەت
کێ وە قووەی عیلم زەکای حەق بینی
دەم بدۆ نە «کونە» عیلمی «چەقمینی»
فەقێ بێتەدریس، مەدرەسە بێزەوق
مزگی بێئیمام، جەماعەت بێشەوق
عالمان بێفکر، شاعیران ماتەم
نازک خەیاڵان غەرقی دەریای خەم
میرزام چون بێوەخت وە ناکامی دڵ
وەر جە من تەشریف بەردی وە تۆی گڵ
شاد بی وە حووران خاسەی جینانی
تەمەننای وێت بی لەقای سوبحانی
مەنزڵ موبارەک، بێهەمتات یار بۆ
شەفاخوات ڕەسوول خاسەی موختار بۆ
بێزەحمەت جە هەوڵ مەحشەر ئازد بی
وە لوتفی ئیزەد ڕەحمانی شاد بی