سەرشاری سەهبای بەزمی موناجات

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  809 مشاهده
سەرشاری سەهبای بەزمی موناجات
مەلجەی ئیلتیجای ئەربابی حاجات
جای ڕجای جەرگەی پادشا و دەروێش
بارەگا و پەنا، پەی بێگانە و خوێش
ئاهووی خوتەنی فەیزی ئیلاهی
نافەی ناف ڕاهی جە مەهـ تا ماهی
شکۆفەی وەشبۆی ڕەیحانەی ڕەسوول
نەوباوەی نەمام طَیّبەعربیی بەتوولشخص
سەروی سایەدار نیشاندەی وەلی
یەعنی یادگار مورتەزا عەلیشخص
وە ڕەوزەتانا هەر نوور واران بۆ
تا دەفعی زوڵمەت دیدەی یاران بۆ
هەوای سایەتان هەر مەمدوود مانۆ
سەبوون بوردەی جورم نەک زەرەر سانۆ
ناپوختەکاری و شەرمەساریی من
خەجڵەتی غەفڵەت گوناهکاریی من
کەفتەن وە هەمدا یەند زۆر ئاوەردەن
ڕووی ڕجام وە پای بارەگات کەردەن
تۆ چون جە ئەولاد ئەمجادی مەولای
پەی ڕجا وە جا، پەی هیممەت ئەولای
زاری و زگاری و زوێری کەردم
وە بارگەی پاکت پەنا ئاوەردم
ئامام سەر نیام وە بارەگاوە
غەریو، موو سفید، وە ڕووی سیاوە
تەن مەعسیەتبار، دەروون پڕ جە دەرد
دیدە تەڕ، لەب خوشک، دڵ گەرم، نەفەس سەرد
های چەند پلەی سەخت هانە ڕێمەدا
جە ڕووی ئیلتیفات بدیە پێمەدا
بەڵکم جە ڕووی ئەو ئیلتیفاتەوە
مەولام حازر بۆ وە نەجاتەوە
دەسی شای مەردان مەدەدکارم بۆ
پلە ئەو پلە ئەو دەسوارم بۆ
مەعسیەت نییەن چون هیچ سەدمەتێ
خەیلێ مەلوولم، یا پیر هیممەتێ
هیممەتت باعیس ڕستگاری بۆ
یار بۆ، دیار بۆ، یادگاری بۆ