زووسانەن وەی ڕەنگ وە گەردوون یاوان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1069 مشاهده
زووسانەن وەی ڕەنگ وە گەردوون یاوان
گێجیایی لوولگێج کڵێڵەی کاوان
بەناباشیی بورج بەرزە دیاران
سفیدکاری کەرد تاقچەی موغاران
چ شیرین زەڕگەر تۆفی هەوای سەرد
گۆشوارە نە گۆش نەونەمامان کەرد
پەی نیگای باڵای مەحبووبی بێگەرد
یەخ ئاینە گرت، تەم چارشێو ئاوەرد
ئەی مەحبووبی خاس، وەی بینای تەمام
مناڵۆ پەی بەزم ساقی و شیشە و جام
ساقی، باک نییەن جە سەردیی دەیاعلام، دەی
هەوا وەش کەردەن نەشئەی نۆشای مەی
ئاخر سەر مەشقەن پەرێ مەیخاران
واردەی ویەردەی ویاردەی یاران
چون نە دڵ شنۆی مەزەی مەی داران
بدیە چۆن وە تۆی لۆنگێ مەویاران
زوانەکەی سۆز، دەسەکەی ناڵە
بکیانۆ، ڕێزۆ، ڕەحمەت پیاڵە
ڕەحمەت وە ڕووی خاک ڕستگاراندا
پیاڵە وە دەم ئینتیزاراندا
دێرەن با ئێمەیچ نەی گوزەرەوە
جامێ وە دەس نێین، دەس وە سەرەوە