جز درگە حق رفتن درها هیچ است

شیعرێکی فارسی
از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  430 مشاهده
جز درگە حق رفتن درها هیچ است
این دولت و ملک و سیم و زرها هیچ است
افعال جهان نگاه کردم دیدم
نیکی است کە نیکست دگرها هیچ است