دڵبەر لێوت عەقیقە

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  480 مشاهده
دڵبەر لێوت عەقیقە
زبح زەڕت وەک سیبە
هەرکەس کە عشقی تۆش ناوێ
حەیوانێکی عەجیبە