بووی عەتریات هات وە دەماخم

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  447 مشاهده
بووی عەتریات هات وە دەماخم
ڕووشن کرد زەمیر چەشم و چراخم
مەچت نشینی دوور ژە باسانی
بێ خەبەر ژە نێش موژەخاسانی