بووی عەتریات هات وە دەماخم

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  470 بینین
بووی عەتریات هات وە دەماخم
ڕووشن کرد زەمیر چەشم و چراخم
مەچت نشینی دوور ژە باسانی
بێ خەبەر ژە نێش موژەخاسانی