این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  448 مشاهده
این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد
میجوشد و از دو دیدە سیلاب دهد
در ماتم بیدستی عباس علی
سقای حسینیە شدە آب دهد