گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 54 ئەنجام
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ا
ئەو ئادەمی پاک نوورجەماڵ لەو فیردەوس و قەسران نەما
ئەو ئادەمی پاک نوورجەماڵ لەو فیردەوس و قەسران نەما کردی بێئەمری خوای جەلال لەو ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ب
دڵبەرا پەی ڕووی فیراقت دڵ دەناڵێ چون ڕوباب
دڵبەرا پەی ڕووی فیراقت دڵ دەناڵێ چون ڕوباب بۆ دوو ئەبرۆی میسلی تاقت بەندی جەرگم...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ب
ئەی مەنشەئی ناز و نیاز، بۆ قەلبی في شك مريب
بولبول لە باغی جەننەتی، دایم دەخوێنێ عەندەلیب سەد ئافەرین لەو سوحبەتی، شاد بین ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ب
تا بە مەحشەر هەر دەبێژم ئەی سەڵا لە منی غەریب
تا بە مەحشەر هەر دەبێژم ئەی سەڵا لە منی غەریب فانی بوو عومری درێژم نەمدی ڕووی ش...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ب
حەسرەت و ئەندووهی جانان ئەمنی سووتاند ڕۆژ و شەب
حەسرەت و ئەندووهی جانان ئەمنی سووتاند ڕۆژ و شەب بووم بە جێی ئاهـ و فوغانان، فیر...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر پ
شای غەزالان، شۆخ و شەنگان، کرد خەدەنگان ڕاست و چەپ
شای غەزالان، شۆخ و شەنگان، کرد خەدەنگان ڕاست و چەپ دڵ چو سەنگان، خوو پڵەنگان، د...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ت
ئەی شەفیعی زەنب و عیسیان ڕەحمەتی بۆ عاڕەسات
ئەی شەفیعی زەنب و عیسیان ڕەحمەتی بۆ عاڕەسات هەر لە ئەووەڵ تا بە ئاخر باعیسی بۆ ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ج
یا خوای پەروەردگارە، خالیقی عوزب و ئوجاج
یا خوای پەروەردگارە، خالیقی عوزب و ئوجاج ئەو دڵەی من دەردەدارە، بیکە تۆ چارە و ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر د
دڵبەرا داییم دەناڵم ئەز لە سینەی پڕ لە دەرد
دڵبەرا داییم دەناڵم ئەز لە سینەی پڕ لە دەرد جارێ ناپرسی لە حاڵم بۆت دەکێشم ئاهی...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر د
مۆم زبانان، دڵ چو سەنگان، قوتن ئەعزا، دڵ حەدید
مۆم زبانان، دڵ چو سەنگان، قوتن ئەعزا، دڵ حەدید شێر شکاران، خوو پڵنگان، پێ لە ڕێ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ر
دڵبەران داییم دەناڵم، دەمبەدەم شام و سەحەر
دڵبەران داییم دەناڵم، دەمبەدەم شام و سەحەر جارێ ناپرسی لە حاڵم، چاوعوقابی خۆش خ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ر
ڕۆژ و شەو دەکەم ڕجایێ، لەو بینایی کردگار
ڕۆژ و شەو دەکەم ڕجایێ، لەو بینایی کردگار بە داییم دەکەم دوعایێ، تا بینم ڕوویی ی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ز
عیشق کردمی بێ خان و مان، بێ مڵک و ماڵی عیشقم ئەز
عیشق کردمی بێ خان و مان، بێ مڵک و ماڵی عیشقم ئەز تاقەت نەما لاڵ بوو زبان، قامەت...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ش
شەو لە من زیندان و بەندە، ڕۆژ لە من تاریک و ڕەش
شەو لە من زیندان و بەندە، ڕۆژ لە من تاریک و ڕەش داد لە دەست شای تورک و ڕەندە، س...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەحمەدی کۆردیوانی ئەحمەدی کۆر ق
با بێ جوابی دڵبەرێ، سووتام لەبەر دەردی فیراق
با بێ جوابی دڵبەرێ، سووتام لەبەر دەردی فیراق هەر تاکوو ڕۆژی مەحشەرێ، هەر داد لە...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن