گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 123 ئەنجام
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
بسم الله الرحمن الرحيم
بە نام ئەو کەس شیرین ئەرمەن پەیدا کەرد، فەرهاد پەیش بی بە کۆکەن هەر سوب تا ئێوار...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
میعراجنامە
شەوێ وێنەی شەمع تەجەللای کۆی توور عەرسەی سەرزەمین ڕەوشەن بی جە توور چەتر چین چ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
مقدمه
یا ڕەب بە فیراق فەرهاد کۆکەن بە خورشید حوسن شیرین ئەرمەن بە ئیستیلای عەشق خوسر...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
تولد شدن خسرو
شوعەرای شیرین نەزم، شەکەر ڕێزەی ڕاز شێخ نیزامی تەور، شەفیعا ئەنداز بە ڕەسخ خام...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
رفتن خسرو به باغ با غلامان
مەعلووم بۆ جە لای سوخەن شکاوان زومرەی مەعنادان، زوڵف خیاتەی خاوان نە دێباچەی شۆخ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
نشستن خسرو بر تخت شاهی
تووتیی شەکەر ڕاز خامەی خۆش تەقدیر بەی تەور ئینشا کەرد شیرین تەرز و تیر خوسرەو چو...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
حکایت کردن شاپور از شیرین
نویسەندەی نەزم ئەی نامەی نامی بەی تەور کەرد تەسدیق گوفتەی «نیزامی» شەخسێ شاپوور ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
روانه نمودن خسرو شاپور را به ارمن به جهت شیرین
مونشیی ئینشای شەرح ئەیشیرین نامە بەی تەور بە خامەی میشکین شەمامە کێشا کەتیبەی ئە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
خبر پرسیدن شاپور مکان شیرین را
دانای خۆش تەقریر ئاڵای سوخەندان شەممەیێ بێ تەرح بەی تەرح کەرد بەیان چوون شاپوور ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
کشیدن شاپور صورت خوسرو را نوبت اول
نەققاش تەڕدەست نادیرەی چینی بەخشا وە خورشید بە دەور ڕەنگینی پەرساش جە پیران ئەو ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
کشیدن شاپور صورت را نوبت دوم
چون جە شوڵەی نوور خورشید گوڵ ڕەنگ درەخشان چون لاڵ جە سەرکاوان سەنگ شاپوور نەقاش ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
کشیدن شاپور صورت خوسررا نوبت سوم
چون عەکس توراب ئەو دنیای فەرتووت ڕەوشەن کەرد خورشید چون دانە و یاقووت شۆڵەی ئافت...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
خبر دادن شاپور شیرین را از کیفیت صورت
وات ئەرێ سالار سوپای نەوهاڵان باس باڵا دەس وەنەوشە خاڵان یە تەسویر شای ئەو هەفت ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
تدبیر کردن شاپور به جهت شیرین و فرستادن او به مدائن
شیرین ئەرمەن بەو نازەنینی جەی ڕاز شیرین شاپوور چینی خێزاش نە دەروون ئاهێ سەنگ شک...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیشیرین و خوسرەو
رفتن شیرین به مدائن
ئاخر کە ڕووی فەڕاش تەقدیر جە لیلی پەڕەند شەو چون بەحر قیر کێشا میشکین فەرش بە ڕو...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی