تەلمیح لەسەر غەزەلی سەعدی

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  663 مشاهده
چ خۆشە مەی مەزەی بێ ڕووی حەبیبان
به بوی صبح بانگ عندلیبانفارسی
وەرە ڕەحمێ بە ناڵینی دڵم کە
که ساکن گردد آشوب رقیبانفارسی
جەزایی دوژمنان بەسییە، ببینن
حبیبان روی در روی حبیبانفارسی
نەسیبی ژینت کەسبی نەقدی وەقتە
مباش ای ھوشمند از بی نصیبانفارسی
کە زانیت بۆت پەیا نابێ سەگ و شوان
رها کن گوسفندان را به ذئبانفارسی
لە لای من هاودەمی ڕەندان بی باشە
خلاف پارسایان و خطیبانفارسی
مفەوەز بن لەحەق من چی ئەزانن
بگویند آشنایان و غریبانفارسی
لە دونیا هەر لەبی شیرین لەبانە
که غارت میکند ھوش لبیبانفارسی
شەوێ بوومە ڕەفیقی نالەباران
بشستم ھر چه خواندم بر ادیبانفارسی
نییە «سەعدیشخص» بزانێ دەردی «نووریتخلص»
که رنجورند از این علت طبیبانفارسی